Yl­lä­pi­to­kor­vaus, Kela

Yl­lä­pi­to­kor­vausta voi saada kun­tou­tuk­sesta ai­heu­tu­nei­den yli­mää­räis­ten kus­tan­nus­ten kor­vaa­mi­seksi. Edel­ly­tyk­senä on, että saat kun­tou­tus­ra­haa vain vähimmäismäärän.

Kor­vausta mak­se­taan lä­hinnä ly­hy­tai­kai­sen avo­muo­toi­sen kun­tou­tuk­sen ajalta tai jos osal­lis­tut kun­tou­tuk­sen tar­vetta ja mah­dol­li­suuk­sia sel­vit­tä­viin tutkimuksiin.

Yl­lä­pi­to­kor­vaus on 9,00 e/pv ja sitä mak­se­taan kun­tou­tuk­sen ajalta. Kor­vaus on veroton.

Yl­lä­pi­to­kor­vausta hae­taan sa­malla ta­valla kuin kun­tou­tus­ra­haa. Sen myön­tä­mi­nen har­ki­taan ti­lan­teesi mukaan.

https://www.kela.fi/yllapitokorvaus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: