Vaa­tiva lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus, Kela

Vaa­ti­van lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen ta­voit­teena on, että pys­tyt sai­rau­des­tasi tai vam­mas­tasi huo­li­matta te­ke­mään töitä tai sel­viy­ty­mään ar­kie­lä­män toi­min­noista paremmin.

Si­nulla voi olla oi­keus vaa­ti­vaan lää­kin­näl­li­seen kun­tou­tuk­seen, jos

  • olet alle 65-vuotias
  • si­nulla on vam­man tai sai­rau­den vuoksi huo­mat­ta­via vai­keuk­sia sel­viy­tyä ar­jen toi­missa ja osal­lis­tua niihin
  • kun­tou­tuk­sen tarve kes­tää vä­hin­tään vuoden
  • kun­tou­tus ei liity vä­lit­tö­mästi sairaanhoitoon
  • kun­tou­tuk­sen ta­voit­teet ei­vät ole hoi­dol­li­sia, vaan tu­ke­vat suo­riu­tu­mista ja osallistumista.

Jos olet jul­ki­sessa lai­tos­hoi­dossa, si­nulla ei ole oi­keutta Ke­lan jär­jes­tä­mään vaa­ti­vaan lää­kin­näl­li­seen kuntoutukseen.

Vaa­ti­vaa lää­kin­näl­listä kun­tou­tusta var­ten tar­vit­set kun­tou­tus­suun­ni­tel­man, jonka kir­joit­taa si­nua hoi­tava lää­käri jul­ki­sessa ter­vey­den­huol­lossa. Kes­kus­tele lää­kä­rin kanssa omista kun­tou­tuk­seesi liit­ty­vistä toi­veis­tasi ja ta­voit­teis­tasi sekä siitä, mi­ten ne si­säl­ly­tet­täi­siin ar­ki­päi­vän toimintaasi.

Vaa­ti­vaa lää­kin­näl­listä kun­tou­tusta voi­daan toteuttaa:

a ) Yk­si­löl­li­sesti suun­ni­tel­tuina te­ra­pioina. Voit olla oi­keu­tettu nii­hin, jos sai­raus tai vamma ra­joit­taa mer­kit­tä­västi toi­min­ta­ky­kyäsi ja vai­keut­taa arkeasi

b) Mo­niam­ma­til­li­sena yk­si­lö­kun­tou­tuk­sena, jossa löy­dät mo­niam­ma­til­li­sen työ­ryh­män tu­ke­mana ar­keesi so­pi­via kei­noja, jotka edis­tä­vät kun­tou­tuk­sen ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mista. Si­nulla voi olla oi­keus Ke­lan jär­jes­tä­mään vaa­ti­vaan mo­niam­ma­til­li­seen yk­si­lö­kun­tou­tuk­seen, jos sai­rau­teesi tai vam­maasi liit­tyy ra­joit­teita, jotka vai­keut­ta­vat huo­mat­ta­vasti ar­jen su­ju­mista eikä muusta kun­tou­tuk­sesta, esi­mer­kiksi te­ra­piasta ole riit­tä­västi apua. Kun­tou­tuk­seen pääsy edel­lyt­tää, että sai­rau­tesi tai vam­masi vaa­tii vä­hin­tään 1 vuo­den kes­tä­vää kun­tou­tusta. Mo­niam­ma­til­li­sen yk­si­lö­kun­tou­tuk­sen ta­voit­teena on pa­ran­taa tai yl­lä­pi­tää ar­jen, työn ja opis­ke­lun su­ju­vuutta. Kun­tou­tus si­säl­tää sekä yk­si­löl­listä että ryh­mä­muo­toista ohjelmaa.

c) Kun­tou­tus- ja so­peu­tu­mis­val­men­nus­kurs­seina, jotka aut­ta­vat asia­kasta ja hä­nen per­het­tään so­peu­tu­maan sai­rau­den tai vam­man mu­ka­naan tuo­miin muu­tok­siin. Kun­tou­tus­kurs­silla kun­tou­tuja saa tu­kea sai­rau­desta tai vam­masta kun­tou­tu­mi­seen. Kurs­seilta saat tie­toa sai­rau­des­tasi, ver­tais­tu­kea sekä tu­kea ar­jen toi­min­toi­hin. Kurs­sit to­teu­te­taan ryh­mä­muo­toi­sena kuntoutuksena.

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Minulla on fyysinen sairaus ja tarvitsen siihen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu psyykkinen sairaus ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykologinen sairaus tai vamma ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa
Arki: