Työt­tö­mien ter­veys­tar­kas­tuk­set, Lapha

Työt­tö­mällä on oi­keus terveystarkastukseen.

Työt­tö­män ter­veys­tar­kas­tuk­seen kuu­lu­vat yleensä mit­tauk­set, joilla to­de­taan muun muassa pai­noin­deksi ja ve­ren­paine, sekä eräät laboratoriokokeet.

Tär­keä osa tar­kas­tusta on vas­taa­no­tolla käy­tävä kes­kus­telu, jossa käy­dään läpi hen­ki­lön ter­vey­teen, mie­len­ter­vey­teen, toi­min­ta­ky­kyyn, elin­ta­poi­hin ja mah­dol­li­siin oi­rei­siin liit­ty­viä asioita. Työt­tö­män ter­veys­tar­kas­tuk­sessa kiin­ni­te­tään eri­tyistä huo­miota seik­koi­hin, jotka voi­vat vai­kut­taa elä­män­hal­lin­taan ja työkykyyn.

Ter­veys­tar­kas­tuk­sen te­kijä an­taa oh­jeita so­pi­vasta ra­vin­nosta, lii­kun­nasta ja oma­hoi­dosta. Jos tar­kas­tuk­sessa il­me­nee li­sä­tut­ki­mus­ten tai hoi­don tar­vetta, hän oh­jaa po­ti­laan eteen­päin. Ter­veys­tar­kas­tuk­sessa voi­daan to­deta myös kun­tou­tus­tarve työ­ky­vyn vah­vis­ta­mi­seksi tai palauttamiseksi.

Jos ha­luat työt­tö­män ter­veys­tar­kas­tuk­seen, ole yh­tey­dessä ter­veys­kes­kuk­seen. Lin­kin kautta näet paik­ka­kun­tasi pal­ve­lui­den yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot.

https://lapha.fi/tyottomien-terveystarkastukset

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Minulla on heikentynyt työkyky ja tarvitsen tietoa mitä työtä voin tehdä
Opinnot:
Terveys:
Minulla on terveydellisiä oireita, jotka vaikuttavat työllistymiseen, työhön tai opintoihin, joita ei ole tutkittu
Arki: