Työ­ter­veys­huolto

Työ­nan­ta­jan on jär­jes­tet­tävä työn­te­ki­jöil­leen la­ki­sää­tei­sesti eh­käi­sevä työterveyshuolto.

Työ­nan­taja voi jär­jes­tää työ­ter­veys­huol­to­pal­ve­lut itse tai hank­kia ne hy­vin­voin­tia­lu­eelta, yk­si­tyi­seltä lää­kä­ria­se­malta tai muulta palveluntuottajalta.

Työ­ter­veys­huol­lon ta­voit­teena on työ­nan­ta­jan, työn­te­ki­jän ja työ­ter­veys­huol­lon yh­teis­toi­min edistää
• työn­te­ki­jöi­den ter­veyttä sekä työ- ja toi­min­ta­ky­kyä työ­uran eri vaiheissa
• työ­hön liit­ty­vien sai­rauk­sien ja ta­pa­tur­mien ehkäisyä
• työn ja työym­pä­ris­tön ter­veel­li­syyttä ja turvallisuutta
• työyh­tei­sön toimintaa

Sai­raan­hoi­don jär­jes­tä­mi­nen on työ­nan­ta­jalle vapaaehtoista.
Hy­vin­voin­tia­lu­een on jär­jes­tet­tävä työ­ter­veys­huol­lon pal­ve­lut tar­jolle sen alu­eella toi­mi­vien yri­tys­ten työn­te­ki­jöille, yrit­tä­jille tai muille omaa työtä tekeville.

Ota yh­teys työ­nan­ta­jan jär­jes­tä­mään työterveyteen

https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/tyoterveyshuolto

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Olen työsuhteessa ja minulla on vaikeuksia selviytyä työstäni työkyvyn vuoksi
Opinnot:
Terveys:
Minulla on terveydellisiä oireita, jotka vaikuttavat työllistymiseen, työhön tai opintoihin, joita ei ole tutkittu
Arki: