Työtapaturman tai tapaturman kuntoutus

Työ­ta­pa­tur­man tai ta­pa­tur­man kuntoutus

Työ­nan­ta­jan on va­kuu­tet­tava työn­te­ki­jänsä työ­ta­pa­tur­man ja am­mat­ti­tau­din va­ralta. Työ­ta­pa­turma- ja am­mat­ti­tau­ti­va­kuu­tus on osa la­ki­sää­teistä so­si­aa­li­tur­vaa. Se kor­vaa työ­ta­pa­tur­man tai am­mat­ti­tau­din ai­heut­ta­mia me­ne­tyk­siä. Työ­ta­pa­turma- ja am­mat­ti­tau­ti­va­kuu­tus on en­si­si­jai­nen muu­hun so­si­aa­li­tur­vaan nähden.

Työn­te­ki­jän on­net­to­muu­den, am­mat­ti­tau­din tai ta­pa­tur­man va­ralle on omat la­ki­sää­tei­set va­kuu­tuk­sensa, ku­ten ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus ja lii­ken­ne­va­kuu­tus. Niistä mak­set­ta­vat kor­vauk­set ovat en­si­si­jai­sia työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­kee­seen nähden.

Mi­käli ky­seessä on va­paa-ajalla ta­pah­tu­nut ta­pa­turma, si­nulla voi olla oi­keus kun­tou­tuk­seen oman hen­ki­lö­koh­tai­sen ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sesi kautta.

https://www.tvk.fi/korvaaminen/tyotapaturma/

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Sairauteni tai vammani johtuu tapaturmasta
Arki: