Työ­olo­suh­tei­den jär­jes­te­ly­tuki, TE-palvelut

Työ­nan­ta­jana voit ha­kea työ­olo­suh­tei­den jär­jes­te­ly­tu­kea, kun hen­ki­lön vamma tai sai­raus vai­kut­taa työl­lis­ty­mi­seen tai työn säi­lyt­tä­mi­seen. Työ­olo­suh­tei­den jär­jes­te­ly­tuen tar­koi­tuk­sena on tu­kea si­nua työ­nan­ta­jana, jos palk­kaa­masi tai pal­ve­luk­ses­sasi jo ole­van hen­ki­lön vamma tai sai­raus edel­lyt­tää työ­vä­li­nei­den hank­ki­mista tai työ­pai­kalla teh­tä­viä muu­tok­sia ja han­kin­nasta tai muu­tos­töistä ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set ovat or­ga­ni­saa­tiosi ta­lou­del­li­seen ti­lan­tee­seen näh­den merkittäviä.

Voit ha­kea työ­olo­suh­tei­den jär­jes­te­ly­tu­kea myös kor­vaa­maan toi­sen työn­te­ki­jän an­ta­maa apua.

Tuki edis­tää osa­työ­ky­kyis­ten hen­ki­löi­den mah­dol­li­suuk­sia si­joit­tua so­pi­vaan työ­hön tai säi­lyt­tää työ­paik­kansa avoi­milla työmarkkinoilla.

Ota yh­teyttä omaan Te-pal­ve­lui­den tai kun­ta­ko­kei­lun asiantuntijaasi

https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/tyokykypalvelut-tyonantajalle

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: