Työ­ky­vyt­tö­myy­se­läke ja osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läke, Työeläkelaitos

Voit saada työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen, jos työ­ky­kysi on hei­ken­ty­nyt sai­rau­den tai vam­man vuoksi vä­hin­tään vuo­den ajaksi. En­si­si­jai­nen ta­voite kui­ten­kin on, että voi­sit pa­lata töi­hin kun­tou­tuk­sen avulla.

Jos työ­ky­vyt­tö­myys kes­tää alle vuo­den, voit saada Ke­lan mak­sa­maa sai­raus­päi­vä­ra­haa. Työ­ky­vyt­tö­myy­se­läke voi­daan myön­tää, jos olet täyt­tä­nyt 17 vuotta. Eläke myön­ne­tään mää­rä­ai­kai­sena, jos on toi­veita työ­ky­vyn pa­lau­tu­mi­sesta (ns. kun­tou­tus­tuki). Muussa ta­pauk­sessa työ­ky­vyt­tö­myy­se­läke jat­kuu sii­hen asti, kun saa­vu­tat oman alim­man vanhuuseläkeikäsi.

Täy­den työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen edel­ly­tyk­senä on, että työ­ky­kysi on hei­ken­ty­nyt vä­hin­tään 60 prosenttia.

Osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen voit saada, jos työ­ky­kysi on hei­ken­ty­nyt vä­hin­tään 40 pro­sent­tia. Osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­lä­kettä ei mak­seta kan­sa­ne­läk­keenä (eli vain työ­eläk­keenä). Osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen ja osa­kun­tou­tus­tuen määrä on puo­let täy­den työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen määrästä.

Työ­ky­kysi ar­vioin­nissa käy­te­tään lää­kä­rin­to­dis­tus B:n tie­toja ter­vey­den­ti­las­tasi ja elä­ke­ha­ke­muk­sessa an­ta­miasi tie­toja siitä, kuinka sai­rau­tesi vai­kut­taa työssä selviytymiseen.

Ar­vioin­nissa huo­mioi­daan lää­ke­tie­teel­lis­ten seik­ko­jen li­säksi ky­kysi hank­kia an­sio­tu­loja sel­lai­sella työllä, jo­hon si­nun ar­vioi­daan koh­tuu­della ky­ke­ne­vän. Huo­mioon ote­taan mm. kou­lu­tuk­sesi, ai­kai­sempi toi­min­tasi, ikäsi, asuin­paik­kasi ja työkokemuksesi.

Jos olet yli 60-vuo­tias tai työs­ken­te­let jul­ki­sella puo­lella, työ­ky­kyäsi ar­vioi­daan lie­vem­min eh­doin. Täl­löin työ­ky­kyäsi ar­vioi­daan vain suh­teessa omaan työ­hösi ja sen vaatimuksiin

https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/tyokyvyttomyyselake-tyokyvyn-heiketessa/

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: