Työ­ky­vyt­tö­myy­se­läke ja kun­tou­tus­tuki, Kela

Ke­lan mak­sama kun­tou­tus­tuki tai työ­ky­vyt­tö­myy­se­läke voi yleensä al­kaa noin vuo­den ku­lut­tua sairastumisesta.

Sai­raus­päi­vä­ra­haa mak­se­taan yleensä enin­tään 300 ar­ki­päi­vältä eli noin vuo­den ajan. Tä­män jäl­keen sa­masta sai­rau­desta mak­se­taan sai­raus­päi­vä­ra­haa yleensä vasta sit­ten, kun olet ol­lut vuo­den työ­ky­kyi­nen. Kun olet sai­rau­den ta­kia pois työstä ja saa­nut sai­raus­päi­vä­ra­haa 150 ar­ki­päi­vää, saat ko­tiin Ke­lan tie­dot­teen kun­tou­tus­mah­dol­li­suuk­sista ja eläk­keen hakemisesta.

Jos sai­raus pit­kit­tyy, kun­tou­tuk­sesta voi olla si­nulle hyö­tyä. Kela tai työ­elä­ke­lai­tok­sesi sel­vit­tää, oli­siko kun­tou­tuk­sesta si­nulle apua. Voit myös itse ha­kea kun­tou­tusta tai kään­tyä työ­ter­veys­huol­lon puoleen.

Kun­tou­tus­tuki on mää­rä­ai­kai­nen työ­ky­vyt­tö­myy­se­läke. Sen ai­kana tai jo sitä en­nen Kela ja työ­elä­ke­lai­tok­sesi sel­vit­tä­vät mah­dol­li­suu­tesi kun­tou­tua työ­elä­mään tai vaih­taa am­mat­tia am­ma­til­li­sen ja lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen avulla. Ne oh­jaa­vat si­nut tar­vit­taessa myös muu­hun kun­tou­tuk­seen. Ke­lan mak­sama kun­tou­tus­tuki al­kaa yleensä noin vuo­den ku­lut­tua, jos työ­ky­vyt­tö­myys pitkittyy.

Jos työ­ky­kysi ei kui­ten­kaan hoi­don tai kun­tou­tuk­sen ai­kana pa­laudu tai pa­rane, si­nulla voi olla oi­keus työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­kee­seen. Jos sel­viy­dyt osa-ai­ka­työstä tai ke­vyem­mistä teh­tä­vistä, voit ha­kea osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­lä­kettä työ­elä­ke­lai­tok­selta. Osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läke ei kuulu Ke­lan mak­sa­miin eläkkeisiin.

Jos sai­raus­päi­vä­ra­hasi enim­mäi­saika täyt­tyy en­nen kuin elä­ke­ha­ke­muk­sesi on kä­si­telty, il­moit­taudu työn­ha­ki­jaksi TE-pal­ve­luissa ja hae työt­tö­myys­tur­vae­tuutta. Työn­ha­kua ei saa voi­maan ta­kau­tu­vasti. Muista il­moit­tau­tua ajoissa työn­ha­ki­jaksi, vii­meis­tään seu­raa­vana päi­vänä, kun sai­raus­päi­vä­ra­han mak­sa­mi­nen on lop­pu­nut. Toimi näin myös, jos si­nulla on työ­suhde voi­massa, el­lei työ­nan­ta­jasi pysty tar­joa­maan si­nulle so­vel­tu­vaa työtä. Työt­tö­myys­turva tur­vaa toi­meen­tu­losi myös sil­loin, kun kun­tou­tus­tuen mak­sa­mi­nen on päät­ty­nyt, mutta jat­ko­ha­ke­muk­sesi kä­sit­tely on kes­ken. Il­moit­taudu täl­löin­kin ajoissa työnhakijaksi.

Kun sai­raus­päi­vä­ra­hasi päät­tyy ja työ­ky­vyt­tö­myy­se­lä­ke­ha­ke­muk­sen kä­sit­tely on vielä kes­ken tai eläke on hy­lätty, toimi seu­raa­valla tavalla:

  • Il­moit­taudu heti työn­ha­ki­jaksi TE-pal­ve­lui­hin. Huo­maa, että työn­ha­kua ei saa ta­kau­tu­vasti voimaan.
  • Pidä työn­haku voimassa.
  • Il­moita, että haet ko­koai­ka­työtä. Työt­tö­myy­se­tuu­teen on oi­keus vain ko­koai­ka­työtä ha­ke­valla työn­ha­ki­jalla. Jos olet osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keellä oleva työn­ha­kija, voit ha­lu­tes­sasi ha­kea osa-aikatyötä.
  • Il­moit­taudu työn­ha­ki­jaksi myös sil­loin, kun si­nulla on voi­massa oleva työ- tai vir­ka­suhde. Li­säksi toi­mita Ke­laan tai työt­tö­myys­kas­saan työ­nan­ta­jan to­dis­tus siitä, että työ­nan­ta­jalla ei ole tar­jota si­nulle sel­laista työtä, joka vas­taa työkykyäsi.

Voit ha­kea työ­ky­vyt­tö­myy­den pe­rus­teella yhtä ai­kaa sekä kan­sa­ne­lä­kettä että työ­elä­kettä, jos työ­eläk­keesi on jää­mässä pie­neksi. Sil­loin Kela ja työ­elä­ke­lai­tok­sesi neu­vot­te­le­vat kes­ke­nään en­nen elä­ke­pää­tök­sen antamista.

Työ­ky­vyn ar­vioin­nin merkitys

Sai­raus ja työ­ky­vyt­tö­myys ei­vät ole sama asia. Vaikka si­nulla olisi diag­no­soitu sai­raus, et vält­tä­mättä ole työ­ky­vy­tön. Sai­raus­päi­vä­raha, kun­tou­tus­tuki ja työ­ky­vyt­tö­myy­se­läke myön­ne­tään vain työ­ky­vyt­tö­myy­den perusteella.

Ke­lan asian­tun­ti­ja­lää­käri ja etuus­kä­sit­te­lijä ar­vioi­vat jäl­jellä ole­van työ­ky­kysi lää­kä­rin­lausun­non ja ha­ke­muk­sen tie­to­jen pe­rus­teella. Niistä on siis sel­vit­tävä, mi­ten sai­rau­tesi hei­ken­tää työ­ky­kyäsi (ny­kyi­sessä) työs­säsi. He ot­ta­vat rat­kai­sussa huo­mioon myös ikäsi, am­mat­tisi, kou­lu­tuk­sesi, asuin­paik­kasi ja mah­dol­li­suu­tesi saada am­mat­ti­tai­toasi vas­taa­vaa työtä sekä sen, että kun­tou­tus­mah­dol­li­suu­tesi on selvitetty.

https://www.kela.fi/tyokyvyttomyyselake-ja-kuntoutustuki

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: