Työi­käis­ten so­si­aa­li­työ ja ‑oh­jaus, Lapha

Ai­kuis­so­si­aa­li­työ aut­taa, jos olet yli 18-vuo­tias ja tar­vit­set tu­kea, oh­jausta ja neu­von­taa eri­lai­sissa elämäntilanteissa.
Voit ot­taa yh­teyttä esi­mer­kiksi jos tar­vit­set tukea
— toimeentulon
— asumisen
— jo­ka­päi­väi­sessä ar­jessa selviytymisen
— päihteidenkäytön
— per­he­ti­lan­teen vuoksi.

So­si­aa­li­pal­ve­lu­jen työn­te­ki­jät oh­jaa­vat si­nut eteen­päin so­pi­viin pal­ve­lui­hin. So­si­aa­li­pal­ve­lu­jen työn­te­ki­jät aut­ta­vat myös pal­ve­lui­den saa­mi­seksi tar­vit­ta­vien ha­ke­mus­ten tekemisessä.

En­sim­mäi­senä si­nulle teh­dään pal­ve­lu­tar­peen ar­viointi, jossa kar­toi­te­taan ko­ko­nais­ti­lan­teesi. Ar­vioin­nin pe­rus­teella teh­dään suun­ni­telma tar­vit­ta­vista pal­ve­luista si­nun ja mah­dol­lis­ten yh­teis­työ­ta­ho­jen kanssa. Asiak­kuu­den ajaksi si­nulle ni­me­tään tar­vit­taessa oma­työn­te­kijä. Hän tu­kee si­nua asioi­den sel­vit­tä­mi­sessä ja nii­den eteen­päin viemisessä.

Ole yh­tey­dessä työi­käis­ten so­si­aa­li­työ­hön, jos:

  • tar­vit­set tu­kea ar­kie­lä­män hal­lin­taan ja suunnitteluun,
  • tar­vit­set so­si­aa­li­tur­vaan ja ‑pal­ve­lui­hin tai ta­lou­den hal­lin­taan liit­ty­vää oh­jausta ja neuvonta,
  • si­nulla on päihde- tai mie­len­ter­vey­son­gel­maan tai asu­mi­seen liit­ty­vää tuen tarvetta,
  • si­nulla on lä­hi­suhde- tai per­he­vä­ki­val­lasta ai­heu­tu­vaa tuen tarvetta,
  • olet työ­tön ja tar­vit­set oh­jausta työ­hön kun­tou­tu­mi­seen tai työl­li­syys­pal­ve­lui­hin liit­ty­vissä asioissa,
  • si­nulla on ter­vey­del­li­siä on­gel­mia ja tar­vit­set tu­kea työ- ja toi­min­ta­ky­kysi selvittelyyn.

Lin­kin kautta näet pal­ve­lui­den yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot.

https://lapha.fi/tyoikaisten-sosiaalityo-ja-sosiaaliohjaus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Minulla on vaikeuksia päihteiden käytössä tai muissa riippuvuuksissa
Arki:
Tarvitsen tukea päivittäisissä asioissa, arjessa tai elämänhallinnassa ➕ Olen ollut pitkään työttömänä ja minulla on haasteita elämänhallinnassa, toimintakyvyssä ja työllistymisessä ➕ Haluan tekemistä arkeen ➕ Tarvitsen tukea talous- ja velka-asioissa