Uu­del­leen­kou­lu­tus, Työeläkevakuuttaja

Työ­elä­ke­lai­tok­set voi­vat tu­kea työ­elä­ke­kun­tou­tuk­sena esi­mer­kiksi am­mat­tiin joh­ta­vaa kou­lu­tusta op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen, am­ma­til­li­sen pe­rus­tut­kin­non, eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non tai am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non muo­dossa. Kou­lu­tus voi olla myös kurs­seja tai täydennyskoulutusta.

Työ­elä­ke­lai­tos ar­vioi kun­tou­tus­suun­ni­tel­man tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­den aina yksilöllisesti.

Kou­lu­tuk­seen hae­taan nor­maa­lei­den ha­ku­käy­tän­tö­jen mukaan.

https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/kuntoutus-reitti-takaisin-tyoelamaan/

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Olen työsuhteessa ja minulla on vaikeuksia selviytyä työstäni työkyvyn vuoksi
Opinnot:
Olen suuntaamassa opintoihin ja työkyvyssäni on rajoitteita sairauden tai vamman vuoksi
Terveys:
Arki: