Työ­ko­keilu, Työeläkevakuuttaja

Työ­ko­keilu voi­daan to­teut­taa joko ny­kyi­sessä työ­pai­kassa tai uu­della työ­nan­ta­jalla. Työ­teh­tä­vät voi­vat olla en­tuu­des­taan tut­tuja tai uusia. Työ­ko­keilu kes­tää tyy­pil­li­sesti 2–3kk, mutta pe­rus­tel­lusta syystä sitä voi­daan jat­kaa 6kk saakka.

Työ­ko­kei­lun työ­aika voi vaih­della noin 20 viik­ko­työ­tun­nista täy­teen työ­ai­kaan. Työ­ko­keilu voi­daan to­teut­taa joko pal­kal­li­sena tai palkattomana.

Pal­kal­li­nen työ­ko­keilu: Työ­an­taja mak­saa kun­tou­tu­jalle täy­den työ­ajan mu­kaista palk­kaa riip­pu­matta työ­tun­neista. Tässä ta­pauk­sessa kun­tou­tus­raha mak­se­taan työ­an­ta­jalle. Mi­käli palkka on pie­nempi kuin kun­tou­tus­raha, ero­tus mak­se­taan kuntoutujalle.Työnantajaa ja kun­tou­tu­jaa si­to­vat työ­suh­teen nor­maa­lit vel­voit­teet ja oikeudet.

Pal­ka­ton työ­ko­keilu: Työ­ko­kei­lun ajalta mak­se­taan kiin­teää kun­tou­tus­ra­haa kun­tou­tu­jalle. Työ­nan­taja ei täl­löin maksa palk­kaa työ­ko­kei­lun ajalta, eikä työ­nan­ta­jalle ai­heudu ku­luja työ­ko­kei­lun ajalta. Työ­elä­ke­lai­tos ot­taa työ­ko­kei­lun ajalle tapaturmavakuutuksen.

https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/kuntoutus-reitti-takaisin-tyoelamaan/

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Olen työsuhteessa ja minulla on vaikeuksia selviytyä työstäni työkyvyn vuoksi
Opinnot:
Terveys:
Arki: