Työ­hön­val­men­nus, Työeläkevakuuttaja

Työ­hön­val­men­nuk­sen avulla voi­daan tu­kea uusiin teh­tä­viin pe­reh­ty­mistä ja uusien teh­tä­vien opet­te­lua ny­kyi­sessä tai uu­dessa työ­pai­kassa. Työ­hön­val­men­nus voi olla työ­ko­kei­lua pi­dem­pi­kes­toi­sempi ja sii­hen voi­daan tar­peen vaa­tiessa liit­tää ul­ko­puo­lista kou­lu­tusta tai kursseja.

Työ­hön­val­men­nus voi­daan ti­lan­teesta riip­puen to­teut­taa työ­ko­kei­lun ta­voin joko pal­kal­li­sena tai palkattomana

https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/kuntoutus-reitti-takaisin-tyoelamaan/

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Olen työsuhteessa ja minulla on vaikeuksia selviytyä työstäni työkyvyn vuoksi
Opinnot:
Terveys:
Arki: