Elin­ke­ino­toi­min­nan tuki, Työeläkevakuuttaja

Työ­elä­ke­lai­tos voi myön­tää työ­elä­ke­kun­tou­tuk­sena tu­kea elin­kei­no­toi­min­nan aloit­ta­mi­seen tai jat­ka­mi­seen. Elin­kei­no­tu­kena yrit­tä­jälle voi­daan kus­tan­taa esi­mer­kiksi työtä hel­pot­ta­via apu­vä­li­neitä, työ­ko­neita tai yri­tys­toi­min­nan jat­ka­mi­seen tar­vit­ta­via muutostöitä.

Elin­kei­no­tuen myön­tä­mi­nen edel­lyt­tää tar­koi­tuk­sen­mu­kaista suun­ni­tel­maa. Li­säksi en­nen elin­kei­no­tuen myön­tä­mistä var­mis­te­taan mm. yri­tyk­sen toimintaedellytykset.

https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/kuntoutus-reitti-takaisin-tyoelamaan/

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Olen perustamassa yrityksen tai olen yrittäjä, ja minulla on vaikeuksia työn teossa
Opinnot:
Terveys:
Arki: