Työ­elä­ke­kun­tou­tus, Työeläkelaitos

Kun olet työssä ja työ­ky­kysi hei­ken­tyy, puutu asi­aan ajoissa ja ha­keudu kun­tou­tuk­seen. Se on en­si­si­jai­nen vaih­toehto sil­loin, kun työ­ky­vyn kanssa on ongelmia.

Voit kes­kus­tella ter­vey­den­ti­las­tasi yh­dessä työ­nan­ta­jan, työ­ter­veys­huol­lon tai hoi­ta­van lää­kä­risi kanssa. Tie­toja kun­tou­tuk­sesta voit ky­syä myös oman elä­ke­lai­tok­sesi kuntoutusasiantuntijalta.Työeläkelaitokset jär­jes­tä­vät ja tu­ke­vat am­ma­til­lista kun­tou­tusta eli työ­elä­ke­kun­tou­tusta. Työ­elä­ke­kun­tou­tus voi olla esi­mer­kiksi työ­ko­kei­lua, uu­del­leen kou­lu­tusta tai kurs­si­tusta, työ­hön­val­men­nusta tai vaik­kapa elin­kei­no­tu­kea. Am­ma­til­lista kun­tou­tusta tue­taan myös yrittäjälle.

Työ­elä­ke­kun­tou­tuk­sesi käyn­nis­tyy kun­tou­tusoi­keu­den ha­ke­mi­sesta. Jos pää­tös on myön­tei­nen, saat kun­tou­tuk­sesta en­nak­ko­pää­tök­sen joka on voi­massa 9kk. Kun­tou­tuk­sesi tu­lisi käyn­nis­tyä tänä ai­kana. Jos si­nulla on työ­elä­ke­kun­tou­tusta ha­kies­sasi val­mis kun­tou­tus­suun­ni­telma, kir­jaa se ha­ke­muk­sel­lesi. Näin en­nak­ko­pää­töstä an­net­taessa voi­daan ot­taa kan­taa myös kuntoutussuunnitelmaasi.

Voit saada en­nak­ko­pää­tök­sen oi­keu­desta työ­elä­ke­kun­tou­tuk­seen myös sil­loin, kun olet ha­ke­nut työ­ky­vyt­tö­myy­se­lä­kettä ja työ­elä­ke­kun­tou­tuk­sen kri­tee­rit täyt­ty­vät kohdallasi.

En­nak­ko­pää­tök­sen saa­tuasi laadi kun­tou­tus­suun­ni­telma ja toi­mita se työ­elä­ke­lai­tok­seesi. Jos kun­tou­tus­suun­ni­telma kat­so­taan so­pi­vaksi, si­nulle an­ne­taan pää­tös kun­tou­tus­suun­ni­tel­man tu­ke­mi­sesta. Li­säksi saat eril­li­sen pää­tök­sen kun­tou­tuk­sen ajalta mak­set­ta­vasta kun­tou­tus­ra­hasta tai kun­tou­tus­ko­ro­tuk­sesta. Muut kor­vauk­set riip­pu­vat kuntoutusohjelmastasi.

Si­nulla on oi­keus työ­elä­ke­kun­tou­tuk­seen, jos seu­raa­vat edel­ly­tyk­set täyttyvät:

  • Olet alle alim­man vanhuuseläkeikäsi.
  • Si­nulla on sai­raus tai vamma, joka ai­heut­taa lä­hi­vuo­sina to­den­nä­köi­sen uhan jou­tua työkyvyttömyyseläkkeelle.
  • Työ­ky­vyt­tö­myy­den uh­kaa voi­daan siir­tää tai es­tää työ­elä­ke­kun­tou­tuk­sen avulla.
  • Si­nulla on vii­mei­sen vii­den ka­len­te­ri­vuo­den ajalta työ­an­sioita vä­hin­tään 39 157,84 eu­roa (vuo­den 2023 taso).
  • Si­nulla on työ­elä­ke­la­kien mu­kaan va­kuu­tet­tuja työ­an­sioita tai olet hoi­ta­nut alle 3‑vuotiasta las­tasi vii­mei­sen 36 kuu­kau­den aikana.
  • Si­nulla ei ole oi­keutta kun­tou­tuk­seen ta­pa­turma- tai lii­ken­ne­va­kuu­tuk­sen perusteella.
https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/kuntoutus-reitti-takaisin-tyoelamaan/

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Olen työsuhteessa ja minulla on vaikeuksia selviytyä työstäni työkyvyn vuoksi
Opinnot:
Terveys:
Arki: