Työ- ja toi­min­ta­ky­vyn ar­vioin­ti­pal­velu, TE-palvelut

Onko si­nulla ter­vey­teen tai työssä suo­riu­tu­mi­seen liit­ty­viä on­gel­mia, jotka voi­vat vai­kut­taa työ­hön tai kou­lu­tuk­seen pääsemiseen?

Pal­ve­lun ta­voit­teena on an­taa sel­keämpi kuva omasta työ­ky­vystä ja ar­vioida työ- ja toi­min­ta­ky­kyä suh­teessa rea­lis­ti­seen ha­kuam­mat­tiin tai suun­ni­tel­tuun kou­lu­tuk­seen. Ar­viointi täy­den­tää jo käy­tet­tä­vissä ole­vaa tie­toa, jota hyö­dyn­ne­tään pal­ve­lu­pro­ses­sin suun­nit­te­lussa sekä työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sien ja pal­ve­lu­tar­peen selvittämisessä.

Pal­velu rää­tä­löi­dään omien tar­pei­den mu­kai­seksi ja se voi si­säl­tää lää­ke­tie­teel­li­siä, so­si­aa­li­sia ja/tai neu­rop­sy­ko­lo­gi­sia tut­ki­muk­sia ja ar­vioin­teja sekä mui­den asian­tun­ti­joi­den kon­sul­toin­teja. Tar­peen mu­kaan pal­ve­luun voi si­säl­tyä myös 1–3 kuu­kau­den kes­tävä toi­min­nal­li­nen työ­ko­kei­lu­jakso, jossa ar­viointi ta­pah­tuu työympäristössä.

Pal­ve­lun kesto ja si­sältö so­vi­taan en­sim­mäi­sessä yh­tei­sessä ta­paa­mi­sessa, joka to­teu­te­taan yh­dessä asiak­kaan, pal­ve­lun­tuot­ta­jan sekä TE-toi­mis­ton/­kun­ta­ko­kei­lun asian­tun­ti­jan kanssa.

Pal­ve­lun ai­kana val­men­taja toi­mii tu­kena ja mm. aut­taa et­si­mään työ­ko­kei­lu­paik­kaa sekä vie­rai­lee työkokeilupaikalla.

Pal­velu si­säl­tää vä­hin­tään yh­den ta­paa­mi­sen kas­vo­tus­ten asiak­kaan asuin­paik­ka­kun­nalla. Ro­va­nie­mellä ja Tor­niossa pal­velu to­teu­te­taan pää­asiassa kas­vok­kain ja muilla paik­ka­kun­nilla etäyh­teyk­sin. Etäyh­teyk­sin ta­pah­tu­viin ta­paa­mi­siin riit­tää älypuhelin.

Pal­velu on tar­koi­tettu La­pin TE-toi­mis­ton ja Ro­va­nie­men seu­dun kun­ta­ko­kei­lun hen­ki­lö­asiak­kaille, joilla on diag­no­soitu jo­kin vamma tai sai­raus, jonka ar­vioi­daan vai­kut­ta­van mah­dol­li­suuk­siin saada työtä.

Ota yh­teyttä omaan Te-pal­ve­lui­den tai kun­ta­ko­kei­lun asiantuntijaasi.

https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/tyokyvyn_arviointi

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Minulla on heikentynyt työkyky ja tarvitsen tietoa mitä työtä voin tehdä ➕ Tarvitsen tukea sopivan ammatin tai työtehtävän löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi
Opinnot:
Olen suuntaamassa opintoihin ja työkyvyssäni on rajoitteita sairauden tai vamman vuoksi
Terveys:
Minulla on todettu sairaus ja tarvitsen tukea työ- tai opiskelukyvyn selvittämiseen
Arki: