Toi­min­ta­te­ra­pia, Lapha

Toi­min­ta­te­ra­pia on lää­kin­näl­listä kun­tou­tusta, jonka tar­koi­tuk­sena on edis­tää ja yl­lä­pi­tää po­ti­laan toi­min­ta­ky­kyä. Toi­min­ta­te­ra­peutti voi esi­mer­kiksi tu­tus­tut­taa asiak­kaan eri­lai­siin ar­jen ti­lan­teita hel­pot­ta­viin apu­vä­li­nei­siin ja eh­dot­taa muu­tok­sia tä­män asun­toon. Toi­min­ta­te­ra­piaa voi­daan an­taa sekä yk­silö- että ryhmäterapiana.

Pal­ve­luun tul­laan ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen lä­het­teellä tai suosituksesta.

 

Lin­kin kautta näet paik­ka­kun­tasi pal­ve­lui­den yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot.

https://lapha.fi/toimintaterapia

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Minulla on fyysinen sairaus ja tarvitsen siihen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu psyykkinen sairaus ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykiatrisia häiriöitä esim. ADHD ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykologinen sairaus tai vamma ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa
Arki: