Terveyspalvelut, Lapha

Ter­veys­a­se­mat pal­ve­le­vat kaik­kia lappilaisia.

Ter­veys­a­sema on en­si­si­jai­nen hoi­to­paik­kasi kii­reel­li­sissä ja kii­reet­tö­missä asioissa. Kii­reel­listä hoi­toa vaa­ti­vissa sai­rauk­sissa kan­nat­taa en­si­si­jai­sesti olla yh­tey­dessä omalle terveysasemalle.

Päi­vys­tys­vas­taan­otto ter­veys­a­se­milla toi­mii ter­veys­a­se­man ol­lessa auki.

Kii­ree­tön hoi­ta­jan ja lää­kä­rin vastaanotto:
Hoi­ta­jan vas­taa­no­tolla saa esi­mer­kiksi ter­veys­neu­von­taa, haa­van­hoi­toa, om­pe­lei­den pois­toja ja rokotuksia.

Tar­vit­taessa hoi­taja oh­jaa po­ti­laan lää­kä­rin vastaanotolle.

https://lapha.fi/terveysasemapalvelut

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Minulla on terveydellisiä oireita, jotka vaikuttavat työllistymiseen, työhön tai opintoihin, joita ei ole tutkittu
Arki: