Täy­den­tävä tai eh­käi­sevä toi­meen­tu­lo­tuki, Lapha

Täy­den­tä­vää tai eh­käi­se­vää toi­meen­tu­lo­tu­kea voi ha­kea alu­een so­si­aa­li­huol­losta sen jäl­keen, kun hän on en­sin saa­nut Ke­lasta pää­tök­sen perustoimeentulotuesta.

Ha­ke­muk­sen voi jät­tää Ke­laan sa­malla, kun ha­kee pe­rus­toi­meen­tu­lo­tu­kea. Toi­meen­tu­lo­tuesta saa pää­tök­sen vii­meis­tään seit­se­män ar­ki­päi­vän ku­luessa. Jos ti­lanne on kii­reel­li­nen, pää­tök­sen voi saada jo ha­ke­muk­sen jät­tä­mistä seu­raa­vana arkipäivänä.

Tuen tar­koi­tuk­sena on tur­vata hen­ki­lön toi­meen­tulo ja edis­tää tä­män it­se­näistä suo­riu­tu­mista. Tu­kea voi saada myös eri­tyi­siin tai poik­keuk­sel­li­siin ti­lan­tei­siin, ku­ten esi­mer­kiksi lap­sen syn­ty­mästä tai lä­hei­sen hau­taa­mi­sesta koi­tu­viin kuluihin.

Eh­käi­se­vää tu­kea voi saada elä­män­ti­lan­teen ko­hen­ta­mi­seen vält­tä­mät­tö­miksi kat­sot­ta­vista syistä. Tu­kea voi­daan myön­tää esi­mer­kiksi yli­vel­kaan­tu­mi­sesta tai ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen äkil­li­sestä hei­ken­ty­mi­sestä ai­heu­tu­vien vai­keuk­sien lieventämiseksi.

Lin­kin kautta näet pal­ve­lui­den yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot.

https://lapha.fi/toimeentulotuki

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: