Ta­­­­­­lous- ja vel­ka­neu­vonta, Oikeuslaitos

Ta­lous- ja vel­ka­neu­vo­jat aut­ta­vat si­nua, kun olet huo­lis­sasi omasta taloudesta.
Saat neu­voja kai­ken­lai­siin ar­jen ta­lous­asioi­hin, ku­ten ra­han­käy­tön suun­nit­te­luun ja bud­je­tissa pysymiseen.

Voit ot­taa ta­lous- ja vel­ka­neu­von­taan yh­teyttä, vaikka si­nulla ei olisi vel­kaa tai sitä on vähän.
Ta­lous- ja vel­ka­neu­von­nasta saat apua myös velkatilanteeseen.

Ta­lous- ja vel­ka­neu­voja muun muassa

  • sel­vit­tää kans­sasi ta­lou­del­lista tilannettasi,
  • aut­taa pun­nit­se­maan eri­lai­sia rat­kai­su­vaih­toeh­toja ja
  • aut­taa laa­ti­maan maksusopimuksia.

Li­säksi ta­lous- ja vel­ka­neu­voja osaa neu­voa si­nua jär­jes­te­ly­lai­nan ja vel­ka­jär­jes­te­lyn hakemisessa.

Oi­keus­a­pu­toi­mis­to­jen ta­lous- ja vel­ka­neu­vonta on mak­su­tonta ja sitä jär­jes­tää valtio.
Neu­von­taa an­ta­vat ta­lous- ja vel­ka­neu­vo­jat sekä heitä avus­ta­vat oi­keus­a­pusih­tee­rit. Neu­vonta on luot­ta­muk­sel­lista ja hen­ki­lös­töä si­too vaitiolovelvollisuus.

https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/fi/indeTOSI.html

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki:
Tarvitsen tukea talous- ja velka-asioissa