So­si­aa­li­nen luo­to­tus, Lapha

So­si­aa­li­nen luo­to­tus on so­si­aa­li­huol­toon kuu­lu­vaa lai­nan­an­toa, jonka tar­koi­tuk­sena on eh­käistä ta­lou­del­lista syr­jäy­ty­mistä ja yli­vel­kaan­tu­mista sekä edis­tää hen­ki­lön ja per­heen it­se­näistä suoriutumista.

Hy­vin­voin­tia­lue voi jär­jes­tää so­si­aa­lista luo­to­tusta päät­tä­mäs­sään laajuudessa.

Luotto voi­daan pe­rus­tel­lusta syystä myön­tää hen­ki­lölle, jolla ei ole pie­ni­tu­loi­suu­tensa ja vä­hä­va­rai­suu­tensa vuoksi muulla ta­voin mah­dol­li­suutta saada luot­toa koh­tuul­li­sin eh­doin ja jolla on kyky suo­riu­tua luo­ton ta­kai­sin­mak­susta. Luot­toa har­kit­taessa ote­taan huo­mioon ha­ki­jan tu­lot ja me­not, va­rat, ve­lat ja ansaintamahdollisuudet.

So­si­aa­li­sista luo­toista vas­taa hyvinvointialue.

https://lapha.fi/sosiaalinen-luototus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: