So­si­aa­li­nen kun­tou­tus, Lapha

So­si­aa­li­nen kun­tou­tus on te­hos­tet­tua tu­kea, jolla vah­vis­te­taan apua tar­vit­se­vien hen­ki­löi­den so­si­aa­lista toi­min­ta­ky­kyä, tor­ju­taan hei­dän syr­jäy­ty­mis­tään ja edis­te­tään hei­dän osallisuuttaan.

Kun­tou­tuk­sessa sel­vi­te­tään hen­ki­lön tuen tarve ja et­si­tään hä­nelle so­pi­vat palvelut.

Tu­kea voi saada esi­mer­kiksi ar­ki­päi­vän toi­min­noista suo­riu­tu­mi­seen ja elä­män­hal­lin­taan sekä vuorovaikutussuhteisiin.

Nuor­ten so­si­aa­li­sella kun­tou­tuk­sella tue­taan nuor­ten si­joit­tu­mista työ‑, työkokeilu‑, opiskelu‑, työ­paja- tai kun­tou­tus­paik­kaan sekä tue­taan nuorta, jotta tämä ei kes­keyt­täisi opin­to­jaan tai työskentelyään.

So­si­aa­lista kun­tou­tusta voi­daan tar­jota mo­nella ta­valla. Myös jär­jes­töt ovat ak­tii­vi­sia so­si­aa­li­sen kun­tou­tuk­sen järjestäjiä.

Lin­kin kautta näet pal­ve­lui­den yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot.

 

https://lapha.fi/sosiaalinen-kuntoutus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki:
Tarvitsen tukea päivittäisissä asioissa, arjessa tai elämänhallinnassa ➕ Olen ollut pitkään työttömänä ja minulla on haasteita elämänhallinnassa, toimintakyvyssä ja työllistymisessä ➕ Haluan tekemistä arkeen