So­peu­tu­mis­val­men­nus, Lapha

So­peu­tu­mis­val­men­nus va­ka­vasti sai­raille ja vammaisille
Vam­mai­nen tai va­ka­vasti sai­ras hen­kilö ja hä­nen lä­hei­sensä ovat oi­keu­tet­tuja sopeutumisvalmennukseen.

So­peu­tu­mis­val­men­nuk­sessa au­te­taan vam­maista tai va­ka­vasti sai­ras­tu­nutta hen­ki­löä ja hä­nen lä­hei­si­ään hy­väk­sy­mään ti­lan­teesta ai­heu­tu­vat ar­ki­set on­gel­mat. Sa­malla heitä tue­taan ha­ke­maan rat­kai­suja, jotka mah­dol­lis­ta­vat täy­si­pai­noi­sen elämän.

So­peu­tu­mis­val­men­nus voi olla yk­si­löl­listä tai ryh­mä­muo­toista, ly­hy­tai­kaista tai tois­tu­vaa. Sitä voi­daan jär­jes­tää kurs­si­muo­toi­sesti tai esi­mer­kiksi ko­ti­käyn­neillä. So­peu­tu­mis­val­men­nuk­sen to­teu­tuk­sesta teh­dään yk­si­löl­li­nen suunnitelma.

Lin­kin kautta näet paik­ka­kun­tasi pal­ve­lui­den yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot.

https://lapha.fi/sopeutumisvalmennus?id=

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Minulla on fyysinen sairaus ja tarvitsen siihen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu psyykkinen sairaus ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykiatrisia häiriöitä esim. ADHD ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykologinen sairaus tai vamma ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa ➕ Haluan vertaistukea sairauteeni tai tilanteeseeni toisilta samassa tilanteessa olevilta
Arki: