Silmu ‑kurssi, Kela

Silmu-kurssi so­vel­tuu si­nulle, jos
- olet yli 18-vuotias
- olet työ­elä­mässä, pa­laa­massa työ­elä­mään, opis­ke­let tai saat kuntoutustukea
- si­nulla on diag­no­soitu lievä tai kes­ki­vai­kea ma­sen­nus, ah­dis­tu­nei­suus­häi­riö tai kak­si­suun­tai­nen mielialahäiriö
- mie­len­ter­vey­den häi­riö hei­ken­tää työ‑, opis­kelu- tai toimintakykyäsi.
Silmu-kurssi ei so­vellu si­nulle, jos si­nulla on vai­kea-as­tei­nen mie­len­ter­vey­den häi­riö, esi­mer­kiksi vai­kea ma­sen­nus, va­ka­via psyyk­ki­siä oi­reita tai hoi­ta­ma­ton al­ko­ho­lion­gelma tai muu päihdeongelma.
Kurs­sin tavoite
Kurs­sin ta­voit­teena on, että saat tu­kea ja oh­jausta elä­män­ti­lan­tee­seesi ja ar­jessa sel­viy­ty­mi­seen. Kurs­silla py­ri­tään li­sää­mään voi­ma­va­ro­jasi ja val­miuk­siasi niin, että pys­tyi­sit mo­ni­puo­li­sesti osal­lis­tu­maan toi­min­toi­hin omassa eli­nym­pä­ris­tös­säsi ja yhteiskunnassa.
Kurs­sin si­sältö ja toteutus
Kun­tou­tus to­teu­te­taan ryh­mä­kun­tou­tuk­sena, ja siinä ote­taan huo­mioon jo­kai­sen asiak­kaan yk­si­löl­li­nen kun­tou­tus­tarve ja ‑ta­voite.
Kurssi si­säl­tää muun muassa ryh­mä­kes­kus­te­luja ja pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyä, mo­ni­puo­lista te­ke­mistä sekä yk­si­löl­li­siä haas­tat­te­luja, ta­paa­mi­sia ja kes­kus­te­luja kun­tou­tus­asian­tun­ti­joi­den kanssa.
Silmu-kurssi kes­tää 15 vuo­ro­kautta, ja se jär­jes­te­tään 3 jak­sossa pal­ve­lun­tuot­ta­jan toimipisteessä.
https://www.kela.fi/silmu-kurssi

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Olen työsuhteessa ja minulla on vaikeuksia selviytyä työstäni työkyvyn vuoksi ➕ Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa työssä selviytymiseen
Opinnot:
Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa opintoihin
Terveys:
Minulla on todettu psyykkinen sairaus ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen
Arki: