Sai­raus­päi­vä­raha, Kela

Sai­raus­päi­vä­raha kor­vaa alle vuo­den kes­tä­vän työ­ky­vyt­tö­myy­den ai­heut­ta­maa ansionmenetystä.

Sai­raus­päi­vä­ra­haa var­ten tar­vi­taan lää­kä­rin­to­dis­tus. A‑lääkärintodistuksella voi saada sai­raus­päi­vä­ra­haa yleensä enin­tään 60 ar­ki­päi­vää. Sen jäl­keen tar­vi­taan B‑lääkärinlausunto tai muu sel­vi­tys työ­ky­vyt­tö­myy­destä. Li­sä­sel­vi­tyk­siä saa­te­taan pyy­tää jo aiemmin.

Sai­raus­päi­vä­ra­haa mak­se­taan oma­vas­tuu­ajan jäl­keen. Oma­vas­tuu­aika on yleensä sai­ras­tu­mis­päivä ja sitä seu­raa­vat 9 arkipäivää.

Sai­raus­päi­vä­ra­haa mak­se­taan enin­tään 300 ar­ki­päi­vältä eli noin vuo­den ajan. Saat sai­raus­päi­vä­ra­haa enin­tään sen kuu­kau­den lop­puun, jota seu­raa­van kuu­kau­den ai­kana 300 päi­vä­ra­ha­päi­vää tu­lisi täy­teen. Enim­mäi­sai­kaan las­ke­taan mu­kaan edel­tä­neeltä 2 vuo­delta kaikki päi­vät, joilta si­nulla on ol­lut oi­keus Ke­lan sai­raus­päi­vä­ra­haan. Mu­kaan las­ke­taan siis myös ne päi­vät, joina olet ol­lut työ­ky­vy­tön mutta joina si­nulle ei esi­mer­kiksi vuo­si­tu­lo­jen vä­hyy­den vuoksi ole mak­settu sairauspäivärahaa.

Jos sai­raus pitkittyy

Kela ar­vioi lää­kä­rin­lausun­non pe­rus­teella, voi­siko kun­tou­tuk­sesta olla apua sairauteesi.

Ke­lan on sel­vi­tet­tävä kun­tou­tus­tar­peesi vii­meis­tään sil­loin, kun olet saa­nut sai­raus­päi­vä­ra­haa 60 ar­ki­päi­vää. Saat täl­löin myös Ke­lasta kir­jeen, jossa ker­ro­taan kun­tou­tuk­sen vaih­toeh­doista ja järjestäjistä.

Kela sel­vit­tää kun­tou­tus­tar­peen myös en­nen kuin sai­raus­päi­vä­ra­haa on mak­settu 150 ja 230 päivää.

Kun olet saa­nut sai­raus­päi­vä­ra­haa 150 ar­ki­päi­vää, saat Ke­lasta kir­jeen, jossa ker­ro­taan kun­tou­tus­mah­dol­li­suuk­sien li­säksi työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen hakemisesta.

Jos olet työ­suh­teessa, työ­ter­veys­huol­lon on ar­vioi­tava jäl­jellä oleva työ­ky­kysi vii­meis­tään sil­loin kun olet saa­nut sai­raus­päi­vä­ra­haa 90 ar­ki­päi­vää. Toi­mita työ­ter­veys­huol­lon lausunto Ke­laan. Il­man lausun­toa sai­raus­päi­vä­ra­han mak­sa­mi­nen päättyy.

Työ­ter­veys­huolto ar­vioi tar­vit­taessa jäl­jellä ole­van työ­ky­kysi myös en­nen kuin sai­raus­päi­vä­ra­haa on mak­settu 150 ja 230 päivää.

https://www.kela.fi/sairauspaivaraha

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: