Sai­ras­päi­vä­ra­han enim­mäi­saika täynnä

Jos sai­raus­päi­vä­ra­hasi enim­mäi­saika täyt­tyy en­nen kuin elä­ke­ha­ke­muk­sesi on kä­si­telty, il­moit­taudu työn­ha­ki­jaksi TE-pal­ve­luissa ja hae työt­tö­myys­tur­vae­tuutta. Työn­ha­kua ei saa voi­maan takautuvasti.

Muista il­moit­tau­tua ajoissa työn­ha­ki­jaksi, vii­meis­tään seu­raa­vana päi­vänä, kun sai­raus­päi­vä­ra­han mak­sa­mi­nen on lop­pu­nut. Toimi näin myös, jos si­nulla on työ­suhde voi­massa, el­lei työ­nan­ta­jasi pysty tar­joa­maan si­nulle so­vel­tu­vaa työtä. Työt­tö­myys­turva tur­vaa toi­meen­tu­losi myös sil­loin, kun kun­tou­tus­tuen mak­sa­mi­nen on päät­ty­nyt, mutta jat­ko­ha­ke­muk­sesi kä­sit­tely on kes­ken. Il­moit­taudu täl­löin­kin ajoissa työnhakijaksi.

Kun sai­raus­päi­vä­ra­hasi päät­tyy ja työ­ky­vyt­tö­myy­se­lä­ke­ha­ke­muk­sen kä­sit­tely on vielä kes­ken tai eläke on hy­lätty, toimi seu­raa­valla tavalla:

  • Il­moit­taudu heti työn­ha­ki­jaksi TE-pal­ve­lui­hin. Huo­maa, että työn­ha­kua ei saa ta­kau­tu­vasti voimaan.
  • Pidä työn­haku voimassa.
  • Il­moita, että haet ko­koai­ka­työtä. Työt­tö­myy­se­tuu­teen on oi­keus vain ko­koai­ka­työtä ha­ke­valla työn­ha­ki­jalla. Jos olet osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keellä oleva työn­ha­kija, voit ha­lu­tes­sasi ha­kea osa-aikatyötä.
  • Il­moit­taudu työn­ha­ki­jaksi myös sil­loin, kun si­nulla on voi­massa oleva työ- tai vir­ka­suhde. Li­säksi toi­mita Ke­laan tai työt­tö­myys­kas­saan työ­nan­ta­jan to­dis­tus siitä, että työ­nan­ta­jalla ei ole tar­jota si­nulle sel­laista työtä, joka vas­taa työkykyäsi.

Voit ha­kea työ­ky­vyt­tö­myy­den pe­rus­teella yhtä ai­kaa sekä kan­sa­ne­lä­kettä että työ­elä­kettä, jos työ­eläk­keesi on jää­mässä pie­neksi. Sil­loin Kela ja työ­elä­ke­lai­tok­sesi neu­vot­te­le­vat kes­ke­nään en­nen elä­ke­pää­tök­sen antamista.

https://www.kela.fi/tyokyvyttomyyselake-ja-kuntoutustuki

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: