Psy­ko­te­ra­pia, Lapha

Psy­ko­te­ra­piassa hoi­de­taan psyyk­ki­siä eli mie­len­ter­vey­teen liit­ty­viä on­gel­mia psy­ko­lo­gian kei­noin. On­nis­tues­saan psy­ko­te­ra­peut­ti­nen hoito an­taa vä­li­neitä rat­kaista psyyk­ki­siä on­gel­mia ja kä­si­tellä vai­keita aja­tuk­sia. Se aut­taa luo­maan uusia aja­tus- ja toi­min­ta­ta­poja ja rat­ko­maan vai­keuk­sia ihmissuhteissa.

Psy­ko­te­ra­pian muo­toja on mo­nen­lai­sia. Kes­kei­nen toi­min­ta­tapa on kes­kus­telu te­ra­peu­tin kanssa. Jois­sa­kin psy­ko­te­ra­pia­muo­doissa voi­daan hyö­dyn­tää esi­mer­kiksi tai­teen kei­noja. Te­ra­pia voi olla ly­hyt- tai pit­kä­kes­toista, ja sitä voi saada yk­silö- tai ryhmämuotoisena.

Psy­ko­te­ra­piaa tar­joa­vat jul­ki­nen ter­vey­den­huolto ja yk­si­tyi­set palveluntuottajat.
Kela voi mak­saa kor­vausta yk­si­tyi­seltä os­te­tusta psy­ko­te­ra­piasta, jo­hon on lää­kä­rin lähete.

Lin­kin kautta näet paik­ka­kun­tasi pal­ve­lui­den yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot.

https://lapha.fi/psykoterapia

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa työssä selviytymiseen
Opinnot:
Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa opintoihin
Terveys:
Minulla on todettu psyykkinen sairaus ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen
Arki: