Palk­ka­tuki, TE-palvelut

Palk­ka­tuki on ta­lou­del­li­nen tuki, jota TE-toi­misto tai kun­ta­ko­keilu voi myön­tää työ­nan­ta­jalle työt­tö­män työn­ha­ki­jan palk­kaus­kus­tan­nuk­siin ja kor­vauk­sena työ­noh­jauk­seen käy­te­tystä ajasta.

Si­nulle palk­ka­tuki on mah­dol­li­suus saada sel­lais­ta­kin työtä, jo­hon am­ma­til­li­nen osaa­mi­sesi ei täy­sin riitä tai si­nulla on teh­tä­vissä sel­viy­ty­mi­seen vai­kut­tava vamma tai sai­raus. Palk­ka­tuettu työ on aina nor­maali työ­suhde tai op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus. Työ­suhde voi olla tois­tai­seksi voi­massa oleva tai mää­rä­ai­kai­nen ja ko­koai­kai­nen tai osa-aikainen.

Sinä saat työstä ky­sei­seen työ­suh­tee­seen so­vel­let­ta­van työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kaista palk­kaa tai jos työ­eh­to­so­pi­musta ei ole, ta­van­omaista ja koh­tuul­lista palkkaa.

Työ­nan­ta­jasi voi saada palk­ka­tu­kea enin­tään 30, 40 tai 50 pro­sent­tia palk­kaus­kus­tan­nuk­sis­tasi. Työ­nan­ta­jan on mah­dol­lista saada palk­ka­tu­kea vain työt­tö­män TE-pal­ve­lui­hin työn­ha­ki­jaksi il­moit­tau­tu­neen hen­ki­lön palkkaamiseen.

TE-toi­misto tai kun­ta­ko­keilu voi myön­tää palk­ka­tu­kea palk­kaus­kus­tan­nuk­siisi, jos

  • se aut­taa työllistymistäsi,
  • siitä on so­vittu työllistymissuunnitelmassasi,
  • työ­nan­taja ja työ­suh­teesi täyt­tä­vät palk­ka­tuen myön­tä­mi­seen vaa­dit­ta­vat edel­ly­tyk­set ja
  • TE-pal­ve­luilla on käy­tet­tä­vis­sään tar­vit­ta­vat määrärahat.

Ota yh­teyttä omaan TE-pal­ve­lui­den tai kun­ta­ko­kei­lun asiantuntijaasi

https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/fd36aba2-d7ba-4616-be66-5072b5e57963/palkkatuki-tyonhaun-apuna

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: