Päihde- ja riip­pu­vuus­pal­ve­lu­jen vas­taan­otto, Lapha

Lää­kä­rin ja hoi­ta­jan vastaanotot
Ota yh­teyttä, teemme hoi­don tar­peen ar­vioin­nin haas­tat­te­le­malla, jonka pe­rus­teella ar­vioi­daan muun muassa hoi­don tar­peen kiireellisyys.

Ke­nelle ja millä ehdoin
Voit ot­taa yh­teyttä päih­de­huol­lon pal­ve­lui­hin, jos si­nulla on al­ko­ho­lin lii­ka­käyt­töä, huu­mei­den käyt­töä, se­ka­käyt­töä (al­ko­holi ja lääk­keet), lää­ke­vie­roi­tuk­sen tar­vetta tai toi­min­nal­lista riip­pu­vuutta (esim. peli- tai sek­si­riip­pu­vuus). A‑klinikan ar­vioin­nin kautta on mah­dol­lista päästä opioi­di­riip­pu­vais­ten korvaushoitoon.

Lin­kin kautta näet paik­ka­kun­tasi pal­ve­lui­den yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot.

 

https://lapha.fi/riippuvuuspalvelujen-laakarin-ja-hoitajan-vastaanotot

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Minulla on vaikeuksia päihteiden käytössä tai muissa riippuvuuksissa
Arki: