Fy­sio­te­ra­pia, Lapha

Fy­sio­te­ra­pia on lää­kin­näl­listä kun­tou­tusta, jonka tar­koi­tuk­sena on liikunta‑, toi­minta- ja työ­ky­vyn pa­ran­ta­mi­nen. Fy­sio­te­ra­pia pe­rus­tuu po­ti­laan haas­tat­te­luun ja tut­ki­mi­seen sekä nii­den poh­jalta teh­tyyn klii­ni­seen päättelyyn.

Fy­sio­te­ra­pi­aan kuu­luu oh­jausta, neu­von­taa, te­ra­peut­tista har­joit­te­lua ja ma­nu­aa­lista te­ra­piaa. Fy­sio­te­ra­piassa hoi­de­taan esi­mer­kiksi tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön ki­puja sekä eri­lai­sia lii­kunta- ja rasitusvammoja.

Hoi­dossa ko­ros­tuu po­ti­laan oma ak­tii­vi­suus. Fy­sio­te­ra­peutti tut­kii po­ti­laan asen­toa, ar­vioi liik­ku­vuutta ja pyr­kii löy­tä­mään on­gel­man ai­heut­ta­jan. Hän te­kee po­ti­laalle har­joi­tus­oh­jel­man ja oh­jaa ja neu­voo har­joit­tei­den te­ke­mi­sessä. Fy­sio­te­ra­peutti myös ar­vioi hoi­don edis­ty­mistä jo­kai­sella käynnillä.

Pal­ve­luun tul­laan ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen lä­het­teellä tai suosituksesta.

Löy­dät paik­ka­kun­tasi yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tie­dot alla ole­van lin­kin kautta.

https://lapha.fi/fysioterapia

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Minulla on fyysinen sairaus ja tarvitsen siihen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykologinen sairaus tai vamma ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa
Arki: