Pu­he­te­ra­pia, Lapha

Pu­he­te­ra­pia on tar­koi­tettu lap­sille, nuo­rille ja ai­kui­sille, joilla on pu­heil­mai­sun ja/tai pu­heen ym­mär­tä­mi­sen häi­riöitä, ää­ni­häi­riötä tai nie­le­mis­vai­keuk­sia. Pu­he­te­ra­pia on lää­kin­näl­listä, tut­ki­muk­set si­säl­tä­vää kun­tou­tusta. Te­ra­pian tar­koi­tus on aut­taa po­ti­lasta kom­mu­ni­koi­maan ja toi­mi­maan ar­jes­saan su­ju­vasti ja it­se­näi­sesti. Pu­he­te­ra­pia to­teu­te­taan tar­peen mu­kaan jak­soit­tain yk­silö- ja/tai ryhmäterapiana.

Te­ra­piassa voi­daan opas­taa po­ti­las käyt­tä­mään apu­vä­li­neitä, ku­ten pu­he­lait­teita. Lap­set ja nuo­ret oh­jaa pu­he­te­ra­pi­aan yleensä neu­vola tai kou­lu­ter­vey­den­hoito, ai­kui­set voi­vat tulla te­ra­pi­aan lää­kä­rin tai hoi­ta­jan ohjaamina.

Pal­ve­luun tul­laan ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen lä­het­teellä tai suosituksella.
Lin­kin kautta näet paik­ka­kun­tasi pal­ve­lui­den yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot.

https://lapha.fi/puheterapia

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Minulla on fyysinen sairaus ja tarvitsen siihen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu psyykkinen sairaus ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykologinen sairaus tai vamma ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa ➕ Minulla on sairaus tai vamma, joiden vuoksi tarvitsen apuvälineitä arjessa
Arki: