Osa­työ­ky­kyi­sen pal­ve­lut, TE-palvelut

Osa­työ­kyky voi hei­ken­tää mah­dol­li­suuk­siasi saada työtä tai säi­lyt­tää työ­paik­kasi. Kun va­lit­set am­mat­tia tai kou­lu­tusta, si­nun täy­tyy kiin­nos­tus­ten ja tai­pu­mus­ten li­säksi ot­taa huo­mioon mah­dol­li­set vam­masi tai sai­rau­tesi ai­heut­ta­mat rajoitukset.

Työi­käi­nen on osa­työ­ky­kyi­nen, kun hä­nellä on käy­tös­sään osa työ­ky­vys­tään ja hän ha­luaa osal­lis­tua työ­elä­mään. Osa­työ­ky­kyi­syys voi olla ti­la­päistä, mää­rä­ai­kaista tai joi­den­kin hen­ki­löi­den koh­dalla myös pysyvää.
Osa­työ­ky­kyi­syys on yk­si­löl­listä ja mo­ni­muo­toista eikä se ole sama asia kuin osatyökyvyttömyys.

Osa­työ­ky­kyi­siä voi­vat olla esimerkiksi
• pitkäaikaissairaat
• va­ka­vasta sai­rau­desta toipuvat
• vammaiset
• työttömät
• elä­män­krii­sin kokeneet.

Ta­val­li­sim­min osa­työ­ky­kyi­syyttä ai­heut­ta­vat tuki- ja lii­kun­tae­lin­sai­rau­det sekä ma­sen­nus. Osa­työ­ky­kyi­sellä on yleensä jäl­jellä työ­ky­kyä vielä hy­vin mo­nen­lai­seen työhön.
Työ­kyky liit­tyy työ­suo­ri­tuk­siin eli hen­kilö on työ­ky­kyi­nen, kun hä­nen yk­si­löl­li­set edel­ly­tyk­sensä ovat ta­sa­pai­nossa työn vaa­ti­mus­ten kanssa. Osa­työ­ky­kyi­sen ole­massa oleva työ­kyky saa­daan käyt­töön esi­mer­kiksi työ­teh­tä­viä tai työ­olo­suh­teita rää­tä­löi­mällä. Kun osa­työ­ky­kyi­sellä on hä­nelle so­piva työ, hän ei ole enää osa­työ­ky­kyi­nen, vaan työ­ky­kyi­nen. Se, että hen­ki­löllä on sai­raus tai vamma ei siis tar­koita sitä, että hän on osatyökykyinen.

TE-toi­mis­ton tai kun­ta­ko­kei­lun asian­tun­tija aut­taa si­nua, kun tar­vit­set tie­toa mah­dol­li­suuk­sis­tasi saada työtä ja säi­lyt­tää työ­paik­kasi vam­masta tai sai­rau­desta huolimatta.

Käänny TE-toi­mis­ton tai kun­ta­ko­kei­lun puo­leen, kun poh­dit vas­tauk­sia seu­raa­viin ky­sy­myk­siin. Lin­kin kautta näet pal­ve­lui­den yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot.

https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/tyonhakijalle

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Tarvitsen tukea sopivan ammatin tai työtehtävän löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi ➕ Olen suuntaamassa töihin ja tarvitsen tukea työllistymisessä työkykyni vuoksi
Opinnot:
Terveys:
Arki: