Osa­sai­raus­päi­vä­raha, Kela

Osa­sai­raus­päi­vä­raha tu­kee työ­ky­vyt­tö­män hen­ki­lön py­sy­mistä työ­elä­mässä ja pa­luuta ko­koai­kai­seen työhönsä.

Pa­luu osa-ai­kai­seen työ­hön on va­paa­eh­toi­nen jär­jes­tely, jo­hon tar­vi­taan sekä työn­te­ki­jän että työ­nan­ta­jan suos­tu­mus. Se ei saa vaa­ran­taa ter­veyttä eikä toi­pu­mista. Työ­ajan on vä­hen­nyt­tävä 40–60 %:iin ai­em­masta ko­koai­ka­työn mu­kai­sesta työajasta.

Osa-ai­ka­työstä so­vi­taan työ­ter­veys­lää­kä­rin tai muun työ­olo­suh­teet tun­te­van lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teella. Osa-ai­kai­sesta työs­ken­te­lystä tu­lee so­pia yh­tä­jak­soi­sesti vä­hin­tään 12 ar­ki­päi­vän ajalle. Ar­ki­päi­viin lue­taan myös lauantait.

https://www.kela.fi/osasairauspaivaraha

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: