Opiskeluterveydenhuollon vastaanotto

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut jär­jes­te­tään kun­nassa si­jait­se­vien lu­kioi­den ja toi­sen as­teen op­pi­lai­tos­ten opis­ke­li­joille riip­pu­matta hei­dän asuin­kun­nas­taan. Pal­ve­lut ovat käy­tet­tä­vissä myös työ­har­joit­te­lun ai­kana. Ota yh­teyttä opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toon, kun tar­vit­set apua ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin liit­ty­vissä asioissa tai sai­ras­tues­sasi. Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lossa saat tu­kea fyy­si­seen, psyyk­ki­seen ja so­si­aa­li­seen hy­vin­voin­tiin. Au­tamme si­nua opin­to­jen su­ju­mi­sessa, py­rimme li­sää­mään elä­män­hal­lin­nan tai­toja ja tu­ke­maan ter­veel­li­siä elämäntapoja.

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut ovat mak­sut­to­mia kai­kille opis­ke­le­ville toi­sen as­teen opis­ke­li­joille eli am­mat­ti­kou­lu­lai­sille ja lu­kio­lai­sille riip­pu­matta hei­dän asuin­pai­kas­taan. Pal­ve­lut ovat käy­tet­tä­vissä myös työ­har­joit­te­lun aikana.

Mi­käli opis­ke­let alem­paa tai ylem­pää kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa, olet oi­keu­tettu YTHS:n pal­ve­lui­hin. Yli­op­pi­lai­den ter­vey­den­hoi­to­sää­tiö (YTHS) on hy­vin­voin­tisi ja ter­vey­tesi tu­kena sekä tar­joaa si­nulle ma­ta­lan kyn­nyk­sen yleis­ter­vey­den, suun­ter­vey­den ja mie­len­ter­vey­den pal­ve­luita sekä huo­leh­tii opis­ke­lu­yh­tei­sö­jen hyvinvoinnista.

Li­sä­tie­toa YTHS:n pal­ve­luista www.yths.fi sivuilta

https://lapha.fi/opiskeluterveydenhuollon-vastaanotto

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
En tiedä opiskelukykyäni ja tarvitsen tukea sen selvittämiseen ➕ Opintoni eivät suju, ovat vaarassa keskeytyä tai keskeytyneet sairauden tai vamman vuoksi
Terveys:
Minulla on terveydellisiä oireita, jotka vaikuttavat työllistymiseen, työhön tai opintoihin, joita ei ole tutkittu
Arki: