Oma väylä ‑kun­tou­tus, Kela

Oma väylä ‑kun­tou­tus on neu­rop­sy­kiat­rista kun­tou­tusta, joka on koh­den­nettu opis­ke­le­maan tai työ­elä­mään täh­tää­ville tai siellä jo ole­ville 16–29-vuotiaille nuo­rille. Yk­silö- ja ryh­mä­ta­paa­mis­ten ta­voit­teena on ke­hit­tää opis­ke­luun ja työ­elä­mään tar­vit­se­miasi val­miuk­sia ja taitoja.

Voit ha­kea Oma väylä ‑kun­tou­tusta, jos si­nulla on to­dettu jom­pi­kumpi seuraavista:

  • au­tis­mi­kir­jon häi­riö il­man kog­ni­tii­vi­sen ke­hi­tyk­sen häi­riötä (As­per­ge­rin oireyhtymä)
  • ak­tii­vi­suu­den ja tark­kaa­vuu­den häi­riö (ADHD tai ADD).

Li­säksi tar­vit­set tu­kea opin­noissa tai työ­elä­mässä, ja si­nulla vai­keuk­sia so­si­aa­li­sissa tai­doissa tai ar­jen hallinnassa.

Neu­rop­sy­kiat­ri­sen häi­riön li­säksi si­nulla voi olla to­dettu jo­kin psy­kiat­ri­nen häi­riö. Psyyk­ki­sen voin­tisi tu­lee kui­ten­kin olla riit­tävä, jotta voit suo­riu­tua opin­noista tai töistä.

https://www.kela.fi/oma-vayla-kuntoutus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias
Työ:
Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa työssä selviytymiseen
Opinnot:
Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa opintoihin
Terveys:
Arki: