Neu­rop­sy­ko­lo­gi­nen kun­tou­tus, Lapha

Neu­rop­sy­ko­lo­gi­nen kun­tou­tus on neu­rop­sy­ko­lo­gin an­ta­maa lää­kin­näl­listä kun­tou­tusta, jonka ta­voit­teena on pa­ran­taa asiak­kaan toimintakykyä.

Kun­tou­tus, sen ta­voit­teet ja si­sältö suun­ni­tel­laan aina yk­si­löl­li­sesti neu­rop­sy­ko­lo­gi­sen tai muun kat­ta­van kog­ni­tii­vi­sen tut­ki­muk­sen perusteella.

Pal­ve­luun tul­laan ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen lä­het­teellä tai suo­si­tuk­sesta. Lin­kin kautta näet paik­ka­kun­tasi pal­ve­lui­den yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot.

https://lapha.fi/neuropsykologinen-kuntoutus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa työssä selviytymiseen
Opinnot:
Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa opintoihin
Terveys:
Minulla on todettu neuropsykiatrisia häiriöitä esim. ADHD ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykologinen sairaus tai vamma ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa
Arki: