Neu­rop­sy­ko­lo­gi­nen kun­tou­tus, Kela

Neu­rop­sy­ko­lo­gi­sen kun­tou­tuk­sen ta­voit­teena on edis­tää opin­to­jen edis­ty­mistä, työ­elä­mässä py­sy­mistä ja työ­elä­mään siir­ty­mistä tai pa­laa­mista. Voit saada neu­rop­sy­ko­lo­gista kun­tou­tusta, jos olet 16–67-vuotias ja työ- tai opis­ke­lu­ky­kyäsi ra­joit­taa esimerkiksi

  • ke­hi­tyk­sel­li­siin häi­riöi­hin liit­tyvä luki- tai hahmotushäiriÖ
  • tark­kaa­vai­suus­häi­riö (ADHD)
  • mo­ni­muo­toi­set ke­hi­tyk­sel­li­set häiriöt.

Neu­rop­sy­ko­lo­gista kun­tou­tusta saa­te­taan tar­vita myös

  • ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riöi­den
  • ai­vo­vam­mo­jen
  • ai­vo­tu­leh­dus­ten
  • mui­den kes­kus­her­mos­toa vau­rioit­ta­vien sai­rauk­sien jälkeen.

Kela myön­tää tuen vuo­deksi ker­ral­laan. Voit saada neu­rop­sy­ko­lo­gista kun­tou­tusta Ke­lan tu­ke­mana enin­tään 3 vuotta.

Neu­rop­sy­ko­lo­gi­sen kun­tou­tuk­sen käyn­nis­tä­mi­nen edel­lyt­tää aina neu­rop­sy­ko­lo­gista tut­ki­musta. Tut­ki­muk­sessa sel­vi­te­tään eri­tyis­vai­keuk­sien luonne sekä ke­hi­tyk­sel­lis­ten op­pi­mis­vai­keuk­sien tai neu­rop­sy­ko­lo­gis­ten häi­riöi­den laa­juus, vai­keus­aste, haitta ja hoidettavuus.

Kun­tou­tuk­seen on kaksi väylää:

  1. Har­kin­nan­va­rai­nen kun­tou­tus, joka on koh­den­nettu 16–67-vuotiaille sil­loin, kun neu­rop­sy­ko­lo­gi­set häi­riöt hait­taa­vat opis­ke­lua tai työtä, tai työ­hön pa­luu on rea­lis­ti­nen tavoite.
  2. Vaa­ti­vana lää­kin­näl­li­senä kun­tou­tuk­sena, joka on koh­den­nettu alle 65-vuo­tiaille, joilla on asian­mu­kai­sesti to­dettu sai­raus tai vamma ja sii­hen liit­tyvä ar­jen suo­riu­tu­mi­sen ja osal­lis­tu­mi­sen huo­mat­tava rajoite.
https://www.kela.fi/neuropsykologinen-kuntoutus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa työssä selviytymiseen
Opinnot:
Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa opintoihin
Terveys:
Minulla on todettu neuropsykiatrisia häiriöitä esim. ADHD ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykologinen sairaus tai vamma ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa
Arki: