Mo­niam­ma­til­li­nen yk­si­lö­kun­tou­tus, Kela

Si­nulla voi olla oi­keus Ke­lan jär­jes­tä­mään mo­niam­ma­til­li­seen yk­si­lö­kun­tou­tuk­seen, jos sai­rau­tesi on laaja-alai­nen ja sii­hen liit­tyy mo­nia eri on­gel­mia. Sai­rau­tesi vuoksi kun­tou­tuk­sesi saat­taa myös vaa­tia yk­si­löl­li­sem­pää suun­nit­te­lua ja toteutusta.

Mo­niam­ma­til­li­sen yk­si­lö­kun­tou­tuk­sen ta­voit­teena on pa­ran­taa tai yl­lä­pi­tää ar­jen, työn ja opis­ke­lun su­ju­vuutta sai­rau­desta huo­li­matta. Kun­tou­tus si­säl­tää sekä yk­si­löl­listä että ryh­mä­muo­toista oh­jel­maa. Kun­tou­tus jär­jes­te­tään kun­tou­tus­lai­tok­sessa, jossa voi yöpyä.

Kun­tou­tus­jak­son si­sältö pe­rus­tuu omiin tar­pei­siisi ja ta­voit­tei­siisi. Kun­tou­tuk­ses­tasi vas­taa mo­niam­ma­til­li­nen työ­ryhmä, jo­hon kuu­luu esi­mer­kiksi eri­kois­lää­käri, sai­raan­hoi­taja, fy­sio­te­ra­peutti, psy­ko­logi tai neu­rop­sy­ko­logi ja sosiaalityöntekijä.

Mo­niam­ma­til­lista yk­si­lö­kun­tou­tusta jär­jes­te­tään eri sairausryhmille

  • näkö‑, kuulo- tai kuu­lo­nä­kö­vam­mai­sen yksilökuntoutus
  • tu­les- ja reu­ma­sai­rauk­sien yksilökuntoutus
  • yleis­sai­rauk­sien yksilökuntoutus
  • neu­ro­lo­gi­nen yksilökuntoutus

Kun­tou­tuk­sen kustannukset:

Kun­tou­tus on mak­su­tonta. Si­nulla tai lä­hei­sel­läsi saat­taa olla oi­keus kun­tou­tus­ra­haan kun­tou­tuk­sen ajalta. Kela kor­vaa myös kun­tou­tuk­seen teh­tyjä mat­koja.

https://www.kela.fi/moniammatillinen-yksilokuntoutus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Minulla on fyysinen sairaus ja tarvitsen siihen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu psyykkinen sairaus ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykiatrisia häiriöitä esim. ADHD ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykologinen sairaus tai vamma ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa
Arki: