Liikennevakuutus ja kuntoutus

Hen­ki­lö­va­hin­ko­jen kor­vauk­sista sää­de­tään lii­ken­ne­va­kuu­tus­laissa, va­hin­gon­kor­vaus­laissa sekä lii­ken­ne­va­kuu­tus­lain pe­rus­teella kor­vat­ta­vasta kun­tou­tuk­sesta an­ne­tussa laissa.

Lii­ken­ne­va­kuu­tus­lain pe­rus­teella kor­va­taan työ- ja an­sio­ky­kyyn liit­ty­vää sekä am­ma­til­lista kun­tou­tusta. Kun­tou­tus­lain no­jalla voi­daan kor­vata myös työ- ja toi­min­ta­ky­kyyn liit­ty­vää kun­tou­tusta sekä am­ma­til­lista kuntoutusta.

Lii­ken­ne­va­kuu­tus on en­si­si­jai­sesti kor­vaus­vel­vol­li­nen suh­teessa muu­hun so­si­aa­li­va­kuu­tuk­seen. Sil­loin, kun ky­seessä on sa­man­ai­kai­sesti työ­ta­pa­turma ja lii­ken­ne­va­hinko (esim. työ­mat­kalla sat­tu­nut lii­ken­ne­va­hinko), ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus­kor­vaus on ensisijainen.

https://www.lvk.fi/korvaukset/henkilovahingot/

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Sairauteni tai vammani johtuu liikennevahingosta
Arki: