Kun­tou­tus­raha, Kela

Voit saada kun­tou­tus­ra­haa, jos olet 16–67-vuotias ja osal­lis­tut kun­tou­tuk­seen. Kun­tou­tus­ra­haan on oi­keus oma­vas­tuu­ajan jäl­keen sel­lai­selta kun­tou­tus­päi­vältä, joka kes­tää mat­koi­neen vä­hin­tään 4 tun­tia tai muu­toin es­tää si­nua te­ke­mästä työtä ja saa­masta toi­meen­tu­loa. Jos työ­ai­kaasi on kun­tou­tuk­sen vuoksi ly­hen­netty vä­hin­tään 40 % nor­maa­lista päi­vit­täi­sestä työ­ajas­tasi, voit saada osakuntoutusrahaa.

Saat kun­tou­tuk­sen ajalta yleensä joko palk­kaa tai kun­tou­tus­ra­haa. Jos saat kun­tou­tusa­jalta palk­kaa, Kela mak­saa kun­tou­tus­ra­han työ­nan­ta­jal­lesi. Jos kun­tou­tus­raha on suu­rempi kuin palk­kasi, saat ero­tuk­sen it­sel­lesi. Jos et ole työ­suh­teessa tai työ­nan­ta­jasi ei maksa si­nulle kun­tou­tuk­sen ajalta palk­kaa, Kela mak­saa kun­tou­tus­ra­han sinulle.

Mil­lai­seen kuntoutukseen?

Voit saada kun­tou­tus­ra­haa Ke­lan, työ­ter­veys­huol­lon tai hy­vin­voin­tia­lu­een myön­tä­män kun­tou­tuk­sen ajalta.

Alle 20-vuo­ti­aalle voi­daan mak­saa te­hos­te­tun kun­tou­tuk­sen ajalta nuo­ren kuntoutusrahaa.

Voit saada kun­tou­tus­ra­haa myös siltä ajalta, kun osal­lis­tut omai­sesi so­peu­tu­mis­val­men­nuk­seen, kun­tou­tus­kurs­sille tai perhekuntoutukseen.

Kela voi mak­saa si­nulle kun­tou­tus­ra­haa myös siltä ajalta, kun

  • odo­tat pit­kä­kes­toi­sen kun­tou­tuk­sen alkamista
  • kun­tou­tuk­sesi kes­key­tyy ly­hy­tai­kai­sesti esi­mer­kiksi sai­ras­tu­mi­sen vuoksi.

Suhde mui­hin etuuksiin

Kela ei voi myön­tää kun­tou­tus­ra­haa ajalle, jolta saat van­huuse­lä­kettä, täyttä an­sion­me­ne­tys­kor­vausta lii­ken­ne­va­kuu­tuk­sen, pa­kol­li­sen ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen tai so­ti­las­vamma- tai so­ti­las­ta­pa­tur­ma­lain perusteella.

Muut etuu­det voi­vat vai­kut­taa kun­tou­tus­ra­han määrään.

https://www.kela.fi/kuntoutusraha

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: