Kun­tou­tus­raha ja kun­tou­tus­ko­ro­tus, Työeläkelaitos

Työ­elä­ke­kun­tou­tuk­sen ajalta mak­se­taan yleensä kun­tou­tus­ra­haa. Sen määrä on las­ken­nal­li­nen työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keesi ko­ro­tet­tuna 33 prosentilla.

Jos olet työ­elä­ke­kun­tou­tuk­sen al­kaessa kun­tou­tus­tuella eli mää­rä­ai­kai­sella työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keellä, si­nulle mak­se­taan kun­tou­tus­tuen li­säksi kun­tou­tus­ko­ro­tusta. Kun­tou­tus­ra­haa tai kun­tou­tus­ko­ro­tusta mak­se­taan vain var­si­nai­sen kun­tou­tuk­sen ajalta (työ­ko­keilu, kou­lu­tus, työ­hön­val­men­nus tms.). Kun olet saa­nut pää­tök­sen kun­tou­tuse­tuu­desta (kun­tou­tus­raha tai kuntoutustuki+kuntoutuskorotus), ole yh­tey­dessä Ve­ro­hal­lin­toon ja pyydä ajan­ta­sai­nen verokortti.

Jos olet kun­tou­tuk­sessa ol­les­sasi työssä ja an­sait­set kun­tou­tuk­sen ai­kana yli puo­let siitä va­kiin­tu­neesta an­siosta, josta työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keesi las­ket­tai­siin, si­nulle voi­daan mak­saa osa­kun­tou­tus­ra­haa. Sen määrä on puo­let täy­destä kuntoutusrahasta.

Si­nulle voi­daan jois­sain ta­pauk­sissa mak­saa kun­tou­tuk­sen odo­tusa­jalta har­kin­nan­va­raista kun­tou­tusa­vus­tusta, jos si­nulla ei ole muuta toi­meen­tu­loa. Kun­tou­tusa­vus­tus on työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen suuruinen.

https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/kuntoutus-reitti-takaisin-tyoelamaan/

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: