Kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia, Kela

Kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian ta­voit­teena on edis­tää kun­tou­tu­jan työ- ja opis­ke­lu­ky­kyä sekä tu­kea opin­to­jen edis­ty­mistä, työ­elä­mässä py­sy­mistä ja työ­elä­mään siir­ty­mistä tai sinne palaamista.

Voit saada Ke­lan kor­vaa­maa psy­ko­te­ra­piaa, jos olet 16–67-vuotias ja

  • työ- tai opis­ke­lu­ky­kysi on uhat­tuna mie­len­ter­vey­den häi­riön vuoksi
  • olet saa­nut mie­len­ter­vey­den häi­riön to­tea­mi­sen jäl­keen vä­hin­tään 3 kk asian­mu­kaista hoitoa
  • psy­kiat­rin lausun­non pe­rus­teella voi­daan ar­vioida, että kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia on tar­peen työ- tai opis­ke­lu­ky­kysi tu­ke­mi­seksi tai parantamiseksi.

Kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia voi olla yksilö‑, ryhmä‑, perhe- tai pa­rip­sy­ko­te­ra­piaa tai ku­va­tai­de­te­ra­piaa. 16–25-vuotiaille se voi olla myös musiik­ki­te­ra­piaa tai kuvataideterapiaa.

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa työssä selviytymiseen
Opinnot:
Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa opintoihin
Terveys:
Minulla on todettu psyykkinen sairaus ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen
Arki: