Kun­tou­tus­kurs­sit, Kela

Kun­tou­tus­kurs­silla kun­tou­tuja saa tu­kea sai­rau­desta tai vam­masta kuntoutumiseen.

Kurs­seilta saat tie­toa sai­rau­des­tasi, ver­tais­tu­kea sekä tu­kea ar­jen toimintoihin.
Kurs­sit to­teu­te­taan ryh­mä­muo­toi­sena kuntoutuksena.

Lap­sille suun­na­tut kurs­sit jär­jes­te­tään per­he­kurs­seina, joille van­hem­mat ja si­sa­ruk­set voi­vat osallistua.
Osa kurs­seista jär­jes­te­tään myös ruot­sin ja saa­men kielellä.

Asiasta on mai­nittu näi­den kurs­sien si­vuilla. Ruot­sin- ja saa­men­kie­li­sille asiak­kaille jär­jes­te­tään tulk­kaus koko kun­tou­tus­oh­jel­man ajaksi, jos Kela ei jär­jestä kun­tou­tusta hei­dän äidinkielellään.

https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Minulla on fyysinen sairaus ja tarvitsen siihen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu psyykkinen sairaus ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykiatrisia häiriöitä esim. ADHD ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykologinen sairaus tai vamma ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa ➕ Haluan vertaistukea sairauteeni tai tilanteeseeni toisilta samassa tilanteessa olevilta
Arki: