Kun­tou­tusa­vus­tus, Kela

Kun­tou­tusa­vus­tuk­sella tue­taan kun­tou­tu­jan työl­lis­ty­mistä Ke­lan jär­jes­tä­män kun­tou­tuk­sen jälkeen.
Voit saada avus­tusta, jos olet men­nyt kun­tou­tuk­sen jäl­keen työ­hön, josta saat tun­tu­vasti pie­nem­pää palk­kaa kuin ai­kai­sem­masta työs­täsi, tai jos me­net työharjoitteluun.
Myön­tä­mi­nen har­ki­taan aina yksilöllisesti.

Et voi saada kun­tou­tusa­vus­tusta, jos si­nulla on oi­keus työt­tö­myys­päi­vä­ra­haan tai työmarkkinatukeen.

Määrä ja maksaminen
Kun­tou­tusa­vus­tusta mak­se­taan kun­tou­tuk­sen jäl­keen siltä ajalta, jonka olet työssä.

Kun­tou­tusa­vus­tuk­sen määrä har­ki­taan ti­lan­ne­koh­tai­sesti. Se on kui­ten­kin enin­tään kun­tou­tus­ra­han suuruinen.

Kun­tou­tusa­vus­tus on ve­ro­na­laista tuloa.

https://www.kela.fi/kuntoutusavustus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: