Apu­vä­li­ne­pal­ve­lut, Lapha

Lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen apu­vä­li­neen saa­mi­nen edel­lyt­tää alan asian­tun­ti­jan to­tea­maa apu­vä­li­neen tar­vetta. Asian­tun­tija voi ta­pauk­sesta riip­puen olla esi­mer­kiksi lää­käri, fy­sio­te­ra­peutti, toi­min­ta­te­ra­peutti tai kun­to­hoi­taja. Apu­vä­li­neitä ovat muun muassa pyö­rä­tuo­lit, kä­ve­ly­ke­pit, suih­ku­tuo­lit sekä näön, kuu­lon ja kom­mu­ni­koin­nin apuvälineet.

Apu­vä­li­neitä voi saada ly­hy­tai­kai­sesti lai­naan il­man asian­tun­ti­jan lausun­toa. Ter­veys­a­se­milta lai­nat­ta­via apu­vä­li­neitä ovat muun muassa kyy­när­sau­vat, kä­ve­ly­ke­pit, rol­laat­to­rit, WC-ko­rok­keet, sän­gyn­ja­lan­ko­rok­keet, pyö­rä­tuo­lit ja eri­lai­set kävelytelineet.

Lin­kin kautta näet paik­ka­kun­tasi pal­ve­lui­den yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot.

https://lapha.fi/kuntoutus-ja-apuvalinepalvelut

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Minulla on sairaus tai vamma, joiden vuoksi tarvitsen apuvälineitä arjessa
Arki: