Kun­tout­tava työ­toi­minta, Lapha

Kun­tout­tava työ­toi­minta on tar­koi­tettu hen­ki­löille, jotka ovat ol­leet työt­tö­myy­den tai muun syyn ta­kia pit­kään poissa työmarkkinoilta.

Toi­min­nan tar­koi­tus on:

  • pa­ran­taa osal­lis­tu­jien työl­lis­ty­mis- tai kouluttautumismahdollisuuksia
  • vah­vis­taa osal­lis­tu­jien työ- ja toimintakykyä
  • pa­ran­taa osal­lis­tu­jien ar­jen- ja elämänhallintaa.

 

Osal­lis­tu­jat ei­vät ole työ- tai vir­ka­suh­teessa toi­min­nan jär­jes­tä­jään. Työ­toi­min­nasta mak­se­taan osal­lis­tu­jalle päi­vit­täi­nen kor­vaus. Vi­ran­omai­set te­ke­vät osal­lis­tu­jan kanssa ak­ti­voin­ti­suun­ni­tel­man, jonka to­teu­tu­mista seurataan.

Lin­kin kautta näet pal­ve­lui­den yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot.

https://lapha.fi/kuntouttava-tyotoiminta

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Tarvitsen tukea sopivan ammatin tai työtehtävän löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi
Opinnot:
Tarvitsen tukea sopivan koulutus- ja ammattialan löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi
Terveys:
Arki: