Ku­lu­kor­vaus, Kela

Kun osal­lis­tut työl­lis­ty­mistä edis­tä­vään pal­ve­luun, voit saada Ke­lasta ku­lu­kor­vausta pal­ve­lun ai­kai­siin matka- ja ylläpitokustannuksiin.

Työl­lis­ty­mistä edis­tä­viä pal­ve­luja, joi­hin voi­daan mak­saa ku­lu­kor­vausta, ovat:

  • maa­han­muut­ta­jan omaeh­toi­nen opiskelu
  • työ­voi­ma­kou­lu­tus
  • työn­ha­ku­val­men­nus ja uravalmennus
  • työ­ko­keilu ja koulutuskokeilu
  • kun­tout­tava työtoiminta.

Työl­lis­ty­mistä edis­tä­vään pal­ve­luun osal­lis­tu­mi­sesta so­vi­taan TE-pal­ve­lu­jen kanssa.

Ku­lu­kor­vaus li­sä­tään pal­ve­lusta mak­set­ta­vaan pe­rus­päi­vä­ra­haan tai työ­mark­ki­na­tu­keen. Kor­vaus on 9 e/pv, ja sitä mak­se­taan enin­tään 5 päi­vältä vii­kossa. Se on ve­ro­tonta tuloa.

https://www.kela.fi/kulukorvaus

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: