Kou­lu­tus­ko­keilu nuo­rille, Kela

Kou­lu­tus­ko­keilu nuo­rille 16–29-vuotiaille:

Kou­lu­tus­ko­keilu voi so­pia si­nulle, jos si­nulla on sai­rau­den tai vam­man vuoksi eri­tyi­siä vai­keuk­sia kou­lu­tusa­lan va­lin­nassa. Sa­malla voit var­mis­taa, että suun­nit­te­le­masi kou­lu­tus so­pii sinulle.

Voit ha­kea kou­lu­tus­ko­kei­lua myös il­man to­det­tua sai­rautta, jos olet 16–29-vuotias ja toi­min­ta­ky­kysi on olen­nai­sesti heikentynyt.

Ko­kei­lun ai­kana saat kä­si­tyk­sen vaa­ti­muk­sista, jotka kou­lu­tus aset­taa. Sa­malla var­mis­tat, so­piiko ala si­nulle. Kou­lu­tus­ko­keilu aut­taa si­nua myös täs­men­tä­mään opiskelusuunnitelmaasi.

Va­lit­set itse op­pi­lai­tok­sen, jossa kou­lu­tus­ko­keilu to­teu­te­taan. Sovi itse käy­tän­nön jär­jes­te­lyistä op­pi­lai­tok­sen kanssa. Ko­kei­lussa tu­tus­tut op­pi­lai­tok­seen ja kou­lu­tuk­sen si­säl­töön. Pää­set seu­raa­maan tun­teja ja kes­kus­te­le­maan opis­ke­luun liit­ty­vistä asioista. Näin voit ar­vioida kiin­nos­tuk­sesi ja so­vel­tu­vuu­tesi alalle.

Kou­lu­tus­ko­keilu kes­tää enin­tään 10 päivää.

Kou­lu­tus­ko­keilu on si­nulle mak­su­tonta. Kela mak­saa kou­lu­tus­ko­kei­lun kus­tan­nuk­set oppilaitokselle.

https://www.kela.fi/koulutuskokeilu

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias
Työ:
Opinnot:
Tarvitsen tukea sopivan koulutus- ja ammattialan löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi ➕ Olen suuntaamassa opintoihin ja työkyvyssäni on rajoitteita sairauden tai vamman vuoksi
Terveys:
Arki: