Kou­lu­tus­ko­keilu, TE-palvelut

Kou­lu­tus­ko­kei­lussa tu­tus­tut tie­tyn kou­lu­tusa­lan si­säl­töön ja am­ma­tin vaatimuksiin.

Ko­kei­lun ai­kana voit kes­kus­tella opet­ta­jien ja op­pi­laa­noh­jaa­jien kanssa opis­ke­luun liit­ty­vistä asioista. Voit myös tu­tus­tua op­pi­lai­tok­seen ja opis­ke­luun seu­raa­malla oppitunteja.

Kou­lu­tus­ko­kei­lu­jakso kes­tää enin­tään kym­me­nen päivää.

Mu­kaan pää­set va­lit­se­malla mie­lei­sesi pal­ve­lun­tuot­ta­jan La­pin TE-pal­ve­lui­den si­vuilta ja il­moit­tau­tu­malla siellä ole­van lin­kin kautta pal­ve­luun. TE-toi­mis­ton tai kun­ta­ko­kei­lun asian­tun­tija aut­taa si­nua, kun tar­vit­set tie­toa mahdollisuuksistasi.

https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/koulutuskokeilu

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Tarvitsen tukea sopivan koulutus- ja ammattialan löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi
Terveys:
Arki: