Kou­lu­tus am­ma­til­li­sena kun­tou­tuk­sena, Kela

Voit saada Ke­lasta tu­kea sel­lai­seen kou­lu­tuk­seen, joka mah­dol­lis­taa osal­lis­tu­mi­sesi työ­elä­mään huo­li­matta sai­rau­desta tai vammasta.
Kela tu­kee am­ma­til­li­sena kun­tou­tuk­sena yleensä toi­sen as­teen tai kor­kea-as­teen perus‑, jatko ja uudelleenkoulutusta.

Ta­voit­teena on, että kou­lu­tuk­sen avulla voit si­joit­tua työ­hön, jossa sai­raus tai vamma ei ai­heuta ra­joi­tuk­sia tai jossa ra­joi­tuk­sen ovat mah­dol­li­sim­man vähäisiä.

Kou­lu­tuk­seen myön­ne­tyn kun­tou­tus­pää­tök­sen pe­rus­teella korvataan:
• var­si­nai­sia opis­ke­lu­kus­tan­nuk­sia (esim. lu­ku­kausi­mak­suja ja koulutarvikekustannuksia)
• koti- ja kou­lu­paik­ka­kun­nan vä­li­siä mat­ka­kus­tan­nuk­sia, mutta ei kui­ten­kaan päi­vit­täi­siä koulumatkakustannuksia.

Si­nun tu­lee hank­kia kou­lu­tus­paikka itse. Voit ha­kea Ke­lan kun­tou­tusta vasta, kun si­nut on hy­väk­sytty kou­lu­tuk­seen ja kun si­nulla on kun­tou­tus­tar­pees­tasi ja kou­lu­tuk­sen so­pi­vuu­desta lää­kä­rin­lausunto B.

Voit ha­kea kou­lu­tuk­sen ajalta kun­tou­tus­ra­haa. Jos olet 16–19-vuotias ja si­nulle on laa­dittu ko­ti­kun­nas­sasi hen­ki­lö­koh­tai­nen opis­kelu- ja kun­tou­tu­mis­suun­ni­telma, si­nulla voi olla oi­keus nuo­ren kuntoutusrahaan.

https://www.kela.fi/koulutuskokeilu

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Olen suuntaamassa opintoihin ja työkyvyssäni on rajoitteita sairauden tai vamman vuoksi
Terveys:
Arki: