Jär­jes­tö­piste JOIKU, Ro­va­nie­men Neuvokas

Jär­jes­tö­piste JOI­KUssa et­simme yh­dessä kans­sasi so­pi­vaa ja mie­le­kästä te­ke­mistä pai­kal­lis­ten jär­jes­tö­jen ja yh­dis­tys­ten toiminnasta.
Jär­jes­tö­jen toi­min­nasta löy­tyy ver­tais­tu­kea sai­rau­teen, eri ai­heilla ko­koon­tu­via ryh­miä sekä kou­lu­tuk­sia, luen­toja ja va­paa­eh­tois­työn te­ke­mi­sen paikkoja.

Jär­jes­tö­piste JOIKU tar­joaa myös asuk­kaille ma­ta­lan kyn­nyk­sen oh­jausta ja neu­von­taa sekä tie­toa Ro­va­nie­men Kan­sa­lais­ta­lon toiminnasta.

JOI­KUsta saat apua ja tu­kea esimerkiksi
— oman elä­män­ti­lan­teen jäsentämiseen
— ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen selvittelyyn
—  sai­rau­teen tai vam­maan liit­ty­vän tie­don löytämiseen
— opas­tusta säh­köi­seen asiointiin

Jär­jes­tö­pis­teellä voit asioida mak­sutta ja nimettömästi.

https://www.kansalaistalorovaniemi.fi/asukkaille/loyda-oma-jarjestosi/jarjestopiste-joiku/

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Haluan vertaistukea sairauteeni tai tilanteeseeni toisilta samassa tilanteessa olevilta
Arki:
Haluan tekemistä arkeen